ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

1996 Yılında yayınlanmıştır.

İso 14001:2005 Revizyonu güncel olarak kullanılmaktadır. Referans doküman İso 14004:2006 Çevre Yönetim Sistemleri Prensipler, Sistemler ve Destekleyici Tekniklere Dair Genel Kılavuz.

İso 14001 Çevre Yönetim Sisteminin Faydaları;

 • Yasal mevzuat ve diğer şartlara uyumun arttırılması
 • Çevre performansının arttırılması
 • Rekabette avantaj sağlanması
 • Kurumların itibarının arttırılması
 • Hammadde ve enerji tasarrufu sağlanması
 • Kaynakta kirliliğin azaltılması
 • Sanayi devlet ilişkilerinin geliştirilmesi
 • Makul maliyette sigorta temini
 • Yatırımcı kriterlerinin karşılanması
 • Kredi temininin kolaylaştırılması
 • Toplumla ilişkilerin iyileştirilmesi
 • Kaza ve benzeri olayların azaltılması
 • Kurum adına veya kurum için çalışan kişilerin çevre bilincinin arttırılması

 

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

Çevre Yönetim Sisteminin Şartları;

4.1 Genel Şartlar

4.2 Çevre Politikası, kuruluş politikada yazan her şeye uymak zorundadır.

4.3.1 Çevre Boyutları, kuruluş önemli çevre boyutlarını tanımlamalıdır. Öncelikli olarak önemli çevre boyutlarına yoğunlaşmak gerekir. Çevre Boyutları için prosedür oluşturmalı, uygulamalı ve dokümante etmelidir.
4.3.2 Yasal ve Diğer Şartlar, kuruluş Çevre Boyutları bakımından mevzuata ve yasal şartlara uymayı kabul ettiğinin ve diğer şartları belirlemelidir.
4.3.3 Amaçlar, Hedefler ve Program/Programlar, çevre amaçları ve hedefleri dokümante edilmeli, uygulanmalı ve devamlılığı sağlanmalıdır. Amaçlar, Hedefler ve Program/Programlar çevre politikası ile uyumlu olmalıdır.
4.4.1 Kaynaklar, Görevler, Sorumluk ve Yetki, Çevre Yönetim sistemi için gerekli kaynaklar garanti altına alınmalıdır. Kaynaklar insan, teknolojik ve mali kaynakları içerir. Sorumluluk ve Yetki yönetim temsilcisini de kapsar. Çevre Yönetim Sistemi performansı üst yönetim ile paylaşılmalıdır.
4.4.2 Uzmanlık, Eğitim ve Farkında Olma, Tedarikçi firma çalışanları Uzmanlık, Eğitim ve Farkında Olma maddesi kapsamında değerlendirilir.
4.4.3 İletişim, iletişim iç ve dış olarak ayrılır. Dış iletişim şahıs ve kurumları içermelidir.
4.4.4 Dokümantasyon
4.4.5 Dokümanların Kontrolü
4.4.6 Faaliyetlerin Kontrolü, Sözleşmeler, satın alma, destek hizmetler, pazarlama ve reklam, müşteri hizmetleri, ham madde temini, bakım süreci, tasarım ve geliştirme vs.
4.4.7 Acil Duruma Hazır Olma ve Müdahale, Acil durum prosedürleri hazırlanmalıdır.  Ayrıca zaman zaman bu prosedürler denemeye tabi tutulmalıdır.
4.5.1 İzleme ve Ölçme, Prosedür oluşturmak gerekiyor. Hedefler, ölçüm ve kontrol sonuçları kuruluş içi, tedarikçiler ve paydaşlar ile paylaşılabilir.
4.5.2 Uygunluğun Değerlendirilmesi, yasal ve diğer şartlara uygunluk periyodik olarak takip edilmeli ve prosedür oluşturulmalı. Sonuçlar değerlendirilmeli ve değerlendirme kayıtları saklanmalıdır. Uygunluk değerlendirme tetkik, inceleme, mülakat yoluyla yapılabilir.
4.5.3 Uygunsuzluk, Düzeltici Faaliyet ve Önleyici Faaliyet, Düzeltici Faaliyet ve Önleyici Faaliyetlerin uygulanması için prosedür oluşturulmalıdır. Düzeltici Faaliyet ve Önleyici Faaliyetler çevre etkilerinin azaltılmasını kapsamalıdır. Düzeltici Faaliyetlerin etkinliği gözden geçirilmelidir. Alınan önlemler çevresel etkilerin büyüklüğü ile uyumlu olmalıdır.
4.5.4 Kayıtların Kontrolü, kayıt gerektiren hususlar ilgili proseslerde dokümante edilmelidir.
4.5.5 İç Tetkik, Çevre Yönetim sistemi ISO 14001 Standardının gerektirdiği gibi kurul muş mu?, Uygulanıyor mu? Sürekliliği sağlanıyor mu? Tetkikler planlanan aralıklarda gerçekleştirilir. Bu doğrultuda tetkik programları oluşturulmalıdır. Tetkik programlarının sürekliliği sağlanmalıdır. Tetkik kriterleri, kapsamı ve sıklığı tanımlanmalıdır.
4.6 Yönetimin Gözden Geçirmesi, üst yönetim Çevre Yönetim Sisteminin uygunluğunu gözden geçirmelidir. YGG konuları standartta belirtilmiştir.