İso 9001 Kalite Yönetim Sistemi Kaynak Yönetimi

İso 9001 Kalite Yönetim Sistemi Gereklilikleri, Bölüm 6, Kaynak Yönetimi;

Kaynak Yönetimi Şartları

İso 9001 Kaynak Yönetimi
İso 9001 Kaynak Yönetimi

Sistemin uygulanabilirliği ve sürdürülebilirliği üretim ve hizmet sunumu için gerekli kaynağın temini ve kaynakların sağlanmasının garanti altına alınmasına doğrudan bağlıdır. Kaynaklarının sağlanmasında sorun yaşayan sistemlerin müşteri algısında iyileştirme yapmaları olanaksızdır. Bu nedenle üretim ve hizmet prosesleri için kaynaklar doğru belirlenmeli ve belirlenen kaynaklar yönetim tarafından temin edilerek proselerin hizmetine sunulmalıdır.

Kaynakların Sağlanması

 1. Kalite Yönetim Sisteminin uygulanabilmesi için gereken kaynağın sağlanmasının tanımlanması.
 2. Müşteri şartlarının karşılanabilmesi için gereken kaynağın sağlanmasının tanımlanması.

İnsan Kaynakları

Genel

 1. PersonelinYeterliliği
 2. Yeterlilik, Farkındalık, Eğitim,
 3. Yeterliliklerin tanımlanması.
 4. Eğitim hükümlerinin hazırlanması.
 5. Eğitim sisteminin etkinliğinin değerlendirilmesi.
 6. Kalite hedeflerinin yakalanması noktasında farkındalığın etkisi.
 7. Eğitim, ders, bilgi, deneyim tecrübe kayıtları.
 8. Eğitim gerekliliklerinin belirlenebilmesi için ilgili prosedürlerin hazırlanması.
 9. Personelin kalifikasyonu.
 10. Özel müşteri gereklilikleri için eğitim altyapısı.
 11. Çalışma ortamı altyapısı için bakım ve tahsis süreci.
 12. Çalışma ortamının tanımlanması ve yönetimi.

Kalite Yönetim Sistemi

Kalite Yönetim Sistemi

Kalite Yönetim Sistemi

Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi 8 temel ilke üzerine kurulmuştur. 8 Temel ilke Kalite Yönetim Sisteminin hedef odaklı uygulamasına yönelik ideal tasarımını açıklamaktadır. İlkeler birarada iso 9001‘in temel mantığını anlamak ve sistemi etkin olarak tasarlamak için önem arzetmektedir.

Temel İlke 1: Müşeri Odaklılık

Organizasyonlar temelde müşterilerine bağımlıdır. Bu nedenle müşterileerin beklentileri tanımlanmalı ve anlaşılmalıdır. Hedef müşteri beklentilerinin karşılanmasına yönelik çalışmalar yapmak ve beklentilerin tam olarak karşılanmasıdır.

Temel İlke 2: Yürütme

Kurum hedeflerinin karşılanması ve organizasyonun etkin olarak tasarlanması yürütme organlarının sorumluluğundadır. Kurum hedeflerinin karşılanabilmesi açısından gerekli kaynağın sağlanması (İnsan Kaynağı, eğitim, yetkinlik ve yeterlilikler) için etkin bir sistem tasarlanması gerekmektedir. Bu sistemin tasarımı ve yürütmesi kurum süreç sahipleri tarafından yapılandırılır.

Temel İlke 3: Çalışanların Katılımı

Çalışanlar organizasyonların önemli parçalarından biridir. Çalışanların sisteme katılımı sayesinde aksaklık ve sorunlar müzakere ve tecrübe aktarımı yoluyla giderilir. Çalışanların bilgi ve tecrübelerinin ortaklık menfaatleri yönünde kullanımı oldukça önemlidir.

Temel İlke 4: Proses Odaklı Yaklaşım, Süreç Yaklaşımı

Hedeflenen sonuçlara ulaşmak için gerekli faaliyetlerin ve kaynakların proses yaklaşımı ile tasarlanması ve yönetilmesi gerekmektedir. Sorumlukluk, görev ve yeterlilikler proses yaklaşımı bakış açısıyla daha net tanımlanabilmektedir. Bu sayede proses performanları ölçülür ve Risk Yönetim Sistemi (ISO 31000 Risk Yönetim Sistemi) etkin olarak çalışır.

Temel İlke 5: Sistem Odaklı Yaklaşım

Kurum hedeflerinin yakalanabilmesi için, sitemin etkin ve efektif olarak çalıştırılması gerekmektedir. Proseslerin değerlendirilmesi, işlenmesi ve etkileşimi sistem bakiş açisi ile tasarlandiğinda Kalite Yönetim Sisteminin etkinliği sürekli iyileştirilebilir.

Temel İlke 6: Sürekli İyileştirme

Organizasyonun tüm faaliyetlerinin sürekli iyileştirilmesi hak sahipleri için kalıcı (süreklilik) hedef olmalıdır. Kalite Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirilmesi sistemin diğer ögelerinni başarısına bağlıdır.

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemini Standardının Bölüm 4 Kalite Yönetim Sistemi Genel Şartlar, Bölüm 5 Yönetimin Sorumluluğu, Bölüm 6 Kaynak Yöneimi, Bölüm 7 Ürün Gerçekleştirme başlıkları etkin olarak çalıştığında sürekli iyileştirme çavrimi işler hale getirilebilir.

Temel İlke 7: Etkin/Uygun Karar Verme

Etkin kararlar ancak analiz ve datalara dayalı bilgi kullanılarak verilebilir. Süreçlere ait analiz ve datalar hazırlanmalı ve ulaşılabilir olmalıdır.

Temel İlke 8: Faydaya Dayalı Tedarikçi İlişkileri

Organizasyonlar ve Tedarikçiler biribirlerne bağımlıdırlar.  Karşılıklı faydaya dayalı ilişkilerin kurulması her iki taraf için katma değerin artması anlamına gelmektedir. Tedarikçiler Yönetim Sistemlerinin birer parçasıdır.

İso 9001 Kalite Yönetim Sistemi Yönetimin Sorumluluğu

Aşağıda göreceğiniz maddeler kalite yönetim sistemi kurma aşamasıda yönetim tarafından sağlanması gereken koşullardır. İso 9001 bölüm 5 yönetim tarafından garanti altına alınmalıdır. Bu bölümyönetim veya yönetim tarafından atanan yönetim temsilcisi tarafından sağlanmalıdır.

 

İso 9001 Kalite Yönetim Sistemi Gereklilikleri, Bölüm 5, Yönetimin Sorumluluğu;

Yönetimin Sorumluluğu Şartları

 

Yönetimin Taahüdü

1.    Kalite Yönetim Sisteminin geliştirileceğine dair yönetimin taahüdü.

2.    Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğinin sürekli iyileştirileceğinin taahüdü.

3.    Müşteri şartları ve yasal şartların karşılanmasının öneminin çalışanlara iletilmesinin taahüdü.

4.    Kalite politikasının oluşturulmasının taahüdü.

5.    Kalite hedeflerinin oluşturulmasının taahüdü.

6.    Yönetimin Gözden Geçirmesi toplantıları ile yönetimin taahüdü.

7.    İhtiyaç duyulan kaynakların sağlanması konusunda yönetimin taahüdü.

 

Müşteri Odaklılık

8.    Müşteri şartlarının tanımlanması.

9.    Müşteri şartlarının sağlanması.

 

Kalite Politikası

10.  Kuruluş, organizasyonun amacının tanımlanması.

11.  Yasal şartların karşılanmasının taahüdü.

12.  Sürekli iyileştirmeye dair taahüt.

13.  Kalite hedeflerinin sistematik olarak izleneceğine ve iyileştirileceğine dair taahüt.

14.  Kalite hedeflerinin organizasyonun tüm fonksiyonlarına duyurulacağının taahüdü.

15.  Kalite hedeflerinin gözden geçirilmesi.

 

Planlama

Kalite Hedefleri

16.  Kalite Hedeflerinin oluşturulması.

17.  Kalite Hedeflerinin ölçülmesi.

18.  Kalite Hedeflerinin tutarlılığının sağlanması.

19.  Ürün Hizmet şartlarını karşılanmasına yönelik Kalite Hedeflerinin oluşturulması.

20.  Kalite Hedeflerinin master planlara dahil edilmesinin garanti altına alınması.

21.  Kalite yönetim sisteminin planlanması.

22.  Kalite yönetim sisteminin proses yönetimi prensipleri ile tutarlı olarak planlanması.

23.  Kalite yönetim sisteminin kalite hedeflerini karşılayacak şekilde tasarlanması.

24.  Kalite yönetim sisteminin bütünlüğünün sağlanması.

 

Sorumluluk, Yetki, İletişim

25.  Sorumluluk ve Yetkilerin tanımlanması, organizasyonun tüm fonksiyonlarına iletilmesi.

 

Yönetim Temsilcisi

26.  Yönetim temsilcisinin atanması.

27.  Yönetim temsilcisinin sorumluluk ve yetkilerinin tanımlanması.

Müşteri Temsilcisi

28.  Müşteri Temsilcilerinin tanımlanması.

 

İç İletişim

29.  İletişim proseslerinin tasarlanması.

30.  Kalite yönetim sisteminin etkinliğinin tüm fonksiyonlara iletilmesi, aktarılması.

 

Yönetimin Gözden Geçirmesi.

Genel

31.  Kalite Yönetim Sisteminin üst yönetim ile gözden geçirilmesi.

32.  Gelişme fırsatlarının değerlendirilmesi.

33.  Yönetimin Gözden Geçirmesi kayıtlarının ulaşılabilir olması.

 

Gözden Geçirme girdileri

34.  Süreçlere dair performans kayıtları.

35.  Kalite Yönetim sistemini etkileyebilecek değişiklikler.

36.  Aksaklık analizleri.

Gözden Geçirme Çıktıları

37.  Gözden Geçirme sonucu alınan karar ve aksiyon adımları.

 

 

Kalite Yönetim Sistemi, İso 9001

İso 9001 Kalite Yönetim Sistemi Gereklilikleri, Bölüm 4, Genel Şartlar;

Aşağıda verilen adımlar bir Kalite Yönetim Sistemi kurmak isteyen kurum ve kuruluşlar için referans niteliğindedir. Kalite Yönetim Sisteminin doğru entegrasyonu ve kurulumu için Bölüm 4 genel şartların karşılanması gerekmektedir. Adımları izleyerek sistemininzi etkin ve sürekli iyileştirme çevrimine uygun olarak tasarlayabilirsiniz. Bölüm 4 Genel Şartlar İso 9001 standardının temel  şartlarıdır. Bu şartlar sağlanmadan sistem tasarlanamaz. İso 9001 bölüm 4 standardın çekirdek maddesidir. Maddenin detaylarına baktığınızda iso standardının diğer maddelerinin ana başlıklarını görebilirsiniz.

 1. Yönetim Sistemi oluşturmak, uygulamak ve dokümantasyonunu tanımlamak.
 2. Dokümante edilmiş yönetim sistemini uygulamak.
 3. Dokümante edilmiş yönetim sistemini süredürmek.
 4. Kalite Yönetim Sisteminni etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi.
 5. Proseslerin tanımlanması.
 6. Proseslerinsırasının ve etkileşiminin tanımlanması.
 7. Operasyon ve kontrol proseslerinin metot ve kriterlerinin belirlenmesi.
 8. Operasyon ve kontrol proseslerini desteklemek amacıyla  gerekli kaynakların mevcudiyetinin sağlanması.
 9. Operasyon ve kontrol proseslerini desteklemek amacıyla gerekli bilginin sağlanması.
 10. Proseslerin izlenmesi, ölçülmesi ve analiz edilmesi.
 11. Statükonun revize edilmesi.
 12. Proseslerin sürekli iyileştirilmesi.
 13. Proses yönetimi.
 14. Tedarik süreçlerinin yönetimi.
 15. Dış kaynaklı süreçlerin sorumluluğu.

İso 9001 Kalite Yönetim Sistemi Gereklilikleri, Dokümantasyon Şartları;

 1. Kalite politikası ve hedeflerin dokümante edilmesi.
 2. Kalite El Kitabının dokümante edilmesi.
 3. Kalite Yönetim Sistemi prosedürlerinin dokümante edilmesi.
 4. Operasyon ve kontrol proseslerinin etkinliğinin sağlanması amacıyla ihtiyaç duyulan bilginin dokümante edilmesi.
 5. Kayıtların dokümante edilmesi.

İso 9001 Kalite Yönetim Sistemi Gereklilikleri, Kalite El Kitabı;

 1. Kalite El Kitabının oluşturulması ve sürekliliğinin sağlanması.

İso 9001 Kalite Yönetim Sistemi Gereklilikleri, Dokümanların Kontrolü;

 1. Kalite Yönetim Sistemi zorunlu dokümanlarının kontrolü.
 2. Dokümanların Kontrolü prosedürünün oluşturulması.
 3. Dokümanların onaylanması.
 4. Dokümanların yayınlanması ve revizyonu.
 5. Revize edilen dokümanların yeniden onaylanması.
 6. Revizyon durumlarının tanımlanması.
 7. Dokümanlara erişim.
 8. Dokümanların tanımlanması ve ayırt edilebilirliliği.
 9. Dış kaynaklı dokümanların kontrolü.
 10. Güncelliğini yitirmiş dokümanların kontrolü.
 11. Kullanımdan kaldırılmasına karar verilen dokümanların tanımlanması.

İso 9001 Kalite Yönetim Sistemi Gereklilikleri, Kayıtların Kontrolü;

 1. Üretim ve Hizmet sunumuna ilişkin uygunluğu gösteren kayıtların oluşturulması ve sürekliliğinin sağlanması.
 2. Üretim ve Hizmet sunumunun etkiniğine dair kayıtların oluşturulması ve sürekliliğinin sağlanması.
 3. Kayıtların ayırt edilebilirliğinin garanti altına alınması.
 4. Kayıtların tanımlanmasının garanti altına alınması.
 5. Kayıtların geri alınması, tekrar çağırılması.
 6. Kayıtların Kontrolü prosedürünün oluşturulması.