Kalite Nedir

Kalite Nedir

Kalite Nedir?

Kalite Araştırması 2014 Aralık, ASQ

Amerikan Kalite Derneği ASQ tarafından yapılan araştırma sonuçlarını aşağıda inceleyebilirsiniz. Kalite kavramının tanımı çok uzun yıllardır tartışılmaktadır. Hatta bu konuda şu ana kadar sayısız araştırma yapıldığını söyleyebiliriz. Bu çalışmalara ilave olarak aşağıdaki sonuçlar kalitenin hayatımız ve iş dünyasındaki önemine yeniden vurgular niteliktedir.

Kalite ile ilgili aşağıdaki tanımlardan hangisi size daha uygundur?

 

Kalite Nedir, Kalite Araştırması

Kalite Nedir


Kalite Nedir 1

Kalite Nedir?

 

Kalite nedir sorusuna verilen en kısa yanıt, kalite bir ürün veya hizmetin beklentileri karşılama oranıdır diye açıklanır. Aslında kaliteyi açıklamak zor olmakla beraber, kalite ile ilgili birçok tanım yapılabilir.

 

Kalite Nedir?

 

 • Kalite karlılığın artmasıdır.
 • Kalite Müşteri memnuniyetidir.
 • Kalite başarıdır.
 • Kalite hedeflerin yakalanmasıdır.
 • Kalite verimliliktir.
 • Kalite katma değer sağlamaktır.
 • Kalite etkin rekabettir.
 • Kalite maliyetlerin azaltılmasıdır.
 • Kalite çalışanların süreçlere katılımıdır.
 • Kalite gelişimdir.
 • Kalite çalışan memnuniyetidir.
 • Kalite hızlı davranmaktır.
 • Kalite riskleri önceden görmektir.
 • Kalite analizdir.
 • Kalite sürekli iyileştirmedir.
 • Kalite kurallara uyumdur
 • Kalite artı değer yaratmaktır.
 • Kalite etkin yönetimdir.
 • Kalite malzemenin etkin kullanımıdır.
 • Kalite makinelerin zamanında bakımıdır.
 • Kalite motivasyondur.
 • Kalite teknolojinin etkin kullanımıdır.
 • Kalite pazarı etkin takip etmektir.
 • Kalite ölçümdür.

 

Kalite Nedir? Kalite Yaklaşımları Nelerdir?

 

Kalite kısaca belirlenen hedeflerin gerçekleşme durumu yani ürün hizmet sonuçlarıdır.

 

Kalite Yaklaşımları

 

 1. Üstünlük Odaklı Yaklaşım

 

Bu yaklaşım David Garvin tarafından tasarlanmıştır. Üstünlük odaklı yaklaşımda kalite “doğal mükemmellik” olarak benimsenir.

 

 1. Ürün Odaklı Yaklaşım.

 

Bu yaklaşım kaliteyi çıktı durumundaki ürün veya hizmetler ile ölçer. Ürün Odaklı Yaklaşıma göre kalite ürün ve hizmetlerin müşteri beklentilerini karşılama oranıdır.

 

 1. Tüketici Odaklı Yaklaşım.

 

Bu yaklaşım kaliteyi müşteri taahütlerinin karşılanma ölçüsünde değerlendirir. Bu fikri savunanların en önünde William Adwadrs Deming gelir. Deming müşteriyi tüm proseslerin önüne alır.

 

 1. Üretim Odaklı Yaklaşım.

 

Yine Garvin tarafından tasarlanan bu yaklaşım ürünün üretim öncesi kabul kriterlerine odaklanır. Üretim için kullanılan malzeme, malzemenin özellikleri ve nihai durumun önceden belirlenen kriterlere uyum oranıdır.

 

Kalite Nedir

 

Kalite ancak başarılı insanlar tarafından elde edilebilir. Başarılı insanlar yaratmak öncelikle ülkenin ve ülkeyi yöneten farklı kurum ve organizasyonların görevidir. Gelişmiş ülkelere bakıldığında iş çevrelerinin üniversite ve araştırma enstitüleri ile çok sıkı işbirliği içinde olduklarını fark ederiz. Bu nedenle ülkemizde üniversiteler ile iş çevreleri arasındaki çalışmaların geliştirilmesi gerekmektedir. Üniversitelerin iş çevreleri ile sürekli etkileşim içinde olup ihtiyaç ve beklentilere göre insan yetiştirilmelidir. Aynı şekilde farklı enstitülerinde iş çevreleri için uygulanabilir projeler geliştirmeleri önemlidir. Aşağıdaki tabloda başarı faktörlerini görebilirsiniz.

 

Kalite Nedir?

Kalite Nedir?

Ölçme ve Takip, Amanda Henkel

Yeni yapılan bir araştırma global kalite çevrelerine bakış olanağı sunmaktadır.

Kalite Nedir? Kalite faaliyet yürüttüğünüz endüstri ve organizasyonunuz için ne anlama gelmektedir? Sürekli iyileştirme ülkeniz, bulunduğunuz bölge ve topluluğunuz için şu an ve gelecekte ne anlama gelmektedir? Bu sorular bugüne kadar global ölçekte henüz yanıtlanamamıştır. Kalitenin bugünkü durumuna kapsamlı olarak bakılmadan kalitenin gelecekteki gelişim fırsatlarını belirlemek zor olacaktır. Bu durumu değiştirmek için ASQ (American Society for Quality) ve APQC (American Productivity and Quality Center) birbirleri ile işbirliği yaparak sorulara cevap verilebilmesi için araştırmalara başladı.

22 Ülkeden farklı kuruluşlar üzerinde yapılan araştırma organizasyonların kaliteyi yönetim, izleme, ölçme ve destekleme durumlarını ortaya çıkarmıştır. Araştırma toplam 3 fazda gerçekleştirilmiştir.

Kalite Nedir?

Araştırmanın ilk sorusu organizasyonların kalite sözcüğünde ne anladıkları idi. Organizasyonlar soruya çeşitli cevaplar vermişlerdir. Çok tartışılan konuyu açığa kavuşturmak için: Kaliteye dair tek bir tanım yapılabilir mi? Aşağıdaki tablo organizasyonların genel yanıtlarını göstermektedir. ASQ Genel Müdürü Paul Barowski 2011 yılında yapılan araştırmaya göre Kalite için henüz genel bir tanımın yapılamadığını aktarmıştır. İstatistikler henüz değişmemiştir. %50 çoğunluk kalitenin tek bir tanımının olmadığını düşünmektedir. Diğer %50 ise kalite için tek bir tanımın olması gerektiğini düşünmektedir. Kalitenin farklı tanımlarının olmasının temel sebebi Tata’nın kurucu Genel Müdürü tarafından 2013 yılında dünya genelinde bulunan organizasyonların çeşitliliği ve farklılığından ötürü diye yorumlanmıştır.

Bugün herkes kalite ve performans arasında ayırt edici bağlantı olduğunu kabul etmektedir.

1 Ürün/hizmetlerin etkin olarak gerçekleştirilmesi ve müşteri beklentilerinin karşılanması veya beklentilerin üzerine çıkılması
2 Müşteriye değer katan çıktıların sağlanması
3 Müşteriler için üretilen hizmet ve servislerin sürekli ölçülmesi ve geliştirilmesi
4 Müşteriye verilen taahhütler doğrultusunda hareket etme ve hataları raporlama
5 Doğru şeyi doğru zamanda doğru şekilde ve doğru kişilerle yapmak.
6 Müşteri geri dönüşünü garanti altına almak ve ürünlerin geri dönüşünü engellemek.
7 Aktivite ve proseslerin hergün iyileştirilmesi ile müşterilere en yüksek değerin sağlanması.
8 Müşteri ihtiyaçlarını sağlamadan/gerçekleştirmeden önce müşteri isteklerini organizasyon imkanları dahilinde öngörebilmek.
9 Organizasyon genelinde en iyi ürün/hizmeti üretmeye ya da sağlamaya yönelik müşteri değerinin oluşturulması.
10 Müşteri, çalışanlar ve ilgili müşteri beklentilerinin karşılanması ve bu beklentilerin üzerine çıkılması

 

Figür 1

Kalite Nedir
Kalite Nedir

 

Kalite Nedir? Kalite Ne Yapıyor?

Not: Yukarıdaki oranlar yuvarlamalardan dolayı %100’e tekabül etmeyebilir.

Katılımcıların bir kısmı kaliteyi müşteri algısında değer yaratma olarak nitelerken diğer gurup sürekli iyileştirme aktivitesi veya Organizasyon performansını yönetmeyen yarayan metot yada uyum aktivitesi olarak yorumlamıştır. (Figür 1) Büyük organizasyonların %33’ü kaliteyi temel olarak uyum aktivitesi olarak değerlendirirken, küçük organizasyonların %15’i aynı düşüncededir. Hizmet sektöründe faaliyet gösteren firmalar kaliteyi rekabetçilerini geçmeye imkan veren varlık olarak daha fazla nitelemektedir. Hizmet sektörünün bu noktadaki inancı üretim sektörüne göre 1.6 kat daha fazladır. Firmalar kaliteyi nasıl tanımlarlarsa tanımlasınlar önemli olan kalitenin nasıl yönetildiği ve kontrol edildiğidir.

Kalite Nedir? Kalite Ne Yapıyor?

Kalite Güvence ve Kalite Yönetimi farklı değerlendirilse de sonuç olarak organizasyonların çoğunda kalite hedefleri stratejik hedeflerden gelmektedir. Katılımcıların %89’u standart bir kalite yönetim prosesinin gerekliliğini kabul etmişlerdir. Organizasyonların çoğunluğu yönetim sistemi olarak ISO standartlarını uygulamaktadırlar.