Kalite Kontrol

Kalite Kontrol

Girdi Kontrollerinin Yönetiminin Belirlenmesi

Kalite Kontrol

Bu noktada sizlere birkaç tavsiyemiz olacaktır.

Tavsiye 1:

Yapılması gereken kontrollerin çeşitli yasal mevzuat kuralları kapsamında dokümante edilmiş olup olmadığının belirlenmesidir. Eğer medikal, uzay sanayii gibi mevzuata tabi bir sektörde faaliyet gösteriyorsanız satın alınan hammadde veya mamulleri kontrol etmekle yükümlüsünüzdür. Bu ürünler tarafınıza gönderilen firmalar tarafından çıktı kontrollerine tabi tutulsalar dahi girdi kontrolleri şarttır. Aynı zamanda organizasyonunuz ISO standartları kapsamında yönetiliyor olabilir.

 

Tavsiye 2:

Risk değerlendirmesi yoluyla kontrol yöntemlerinizi ve kontrol sıklığını belirleyebilirsiniz. Bu kapsamda en çok kullanılan yöntem hata etki analizidir. Failure mode and effects analysis (FMEA). Risk değerlendirmesi temel olarak riskin şiddeti, ortaya çıkış sıklığı ve tespit edilmesi ile ilgilidir. Çeşitli aksaklıklar içerisinde müşteriye yansıma ihtimali olanlar önceden belirlenerek elenir. Bu noktada tercih edilen yaklaşım tedarik edilen her ürün çeşidine uygun kalite kontrollerinin yapılmasıdır. Bu kontroller farklı bilgilerin depolanmasını ve analiz edilmesini gerektirebilir. Ancak sonunda değerlendirme yaparak karar vermek için yeterli bilgi elinizde olacaktır. Eğer tespit ettiğiniz aksaklıkların sonraki proseslerdeki takibi zor ise baştaki süreçlerin kontrol edilmesi tavsiye edilir. Aksaklıklar listelenerek her aksaklığa yönelik risk seviyesi belirlenir. Bazı durumlarda hata türü ve etki analizi zaman yetersizliği nedeniyle kaynak ihtiyacı gerektirebilir. Bu durumda analizi yapmak yerine tedarikçiden ham data istenebilir.

 

Kalite Kontrol neticesinde elde edilen datanın tedarikçiler ile en az yılda bir kez paylaşılması tavsiye edilmektedir.

Kalite Kontrol veya girdi kontrol maliyet oluşturabilir ancak malzemenin değerini arttırmaz. Kalite kontrol veya girdi kontrol süreçleri hataların azalmasına, katma değersiz süreçlerin yeniden tasarlanmasına yardımcı olur. Ayrıca Kalite Kontrol süreçleri hatalı ürünlerin müşterilere ulaşarak müşteri memnuniyetsizliğinin ortaya çıkmasına engel olur.

 

 

Kalite Kontrol

Kalite Kontrol

Günümüzde kalite kontrol hemen hemen tüm kuruluşlarda uygulanmaktadır. Kalite Kontrol Sistemleri kapsam olarak genişletilerek Kalite Yönetim Sistemi, Kalite Güvence, Toplam Kalite Yönetimi, Entegre Yönetim Sistemi gibi birçok sistemin geliştirilmesine temel olmuştur. Kalite Kontrol bir kuruluşun üretim yada hizmet sağlama noktalarındaki sinir uçlarının kontrol edilmesi yoluyla iyileştirilmesini amaçlamaktadır. En etkin iyileştirmeler Kalite Kontrol çalışmaları sonucunda yapılabilmektedir. Şirketlere süreçlerini yeniden tasarlama faaliyetlerine başlamadan önce operasyonların en alt katmanlarında iyileştirme çalışmalarını yürütmelerini tavsiye ederiz. Business Process Reengineering BPR veya Business Process Management BPM gibi organizasyonel ve operasyonel süreçlerin iyileştirilmesi çalışmalarından önce süreçler üzerindeki risklerin belirlenebilmesi ve yapılacak ideal değişikliklerin etkilerini önceden değerlendirebilmek amacıyla süreç sahipleri ve Kalite Kontrol ekipleri süreçleri izlemelidirler. Kalite Kontrol çalışmalarının analiz edilerek sonuçların değerlendirilmesi sonucunda 1. ve 2. Seviye süreçlerde değişiklikler yapılabilir. Süreçlerin kendilerinden farklı 1. seviye süreçleri olumsuz olarak etkilemeleri durumlarında BPR, Business Process Reengineering çalışmaları yapılabilir.

Neden Kalite Kontrol?

–       Kuruluşlar müşteri şartlarının yerine getirilip getirilmediğini izlerler,

–       Kalite Yönetim sisteminin performansının ölçümlenmesi ihtiyacı,

Kuruluşlar Proseslerin izlenmesi ve ölçülmesi için uygun metodlar belirleyerek sistem performansını izlerler. Metodlar süreçlerin hedeflere ulaşma oranını gösterirler.

Ürünler karakteristikleri üzerinden izlenir ve ölçülür. Kalite Kontrol faaliyetleri proseslerin belirli aşamalarında planlanır ve plan eşliğinde gerçekleştirilir. Kalite Kontrol planları kabul kriterleri ve uygunluğun kanıtını dair kayıtları hedeflerler. Planların çıktıları  kabul kriterleri ve uygunluğun kanıtını içerirler.

Kalite Kontrol çalışmaları ürün karakteristiklerini, hammaddelerde olması gereken özellikleri, ürün/hizmet kullanım şartları, ürün servis sorumlulukları, ürüne uygulanabilir yasal gereklilikler, ürün raf ömrü, ürün kullanım özellikleri, ürün emniyet şartları gibi spesifik özellikleri sorgulayabilir.   

Kalite Kontrol Sistemleri

Kalite Kontrol Sistemleri Kalite Yönetim Sistemi bulunan veya herhangi bir sistem olmayan tüm kuruluşlarda  uygulanır. Kalite Kontrol Sistemleri ürün veya hizmetlere dair çıktıların kalitesini arttırmak ve son kullanıcılara yani müşterilerine hatasız ürün ulaşmasını sağlamak amacıyla uygulanır. Ayrıca kalite kontrol sonucunda ayıklanan hatalı ürün veya hizmetler incelenerek düzeltici faaliyetler uygulanır. Düzeltici faaliyetler, ürün veya hizmetler üzerinde oluşan hataların tamamen ortadan kaldırılması amacıyla uygulanır.

Kalite Kontrol Sistemleri;

  • Ürün veya hizmetler üzerinde oluşan hataları ortadan kaldırabilir.

 

  • Ürün, hizmet kalitesini arttırabilir.

 

  • Çalışanlar üzerinde farkındalığın oluşmasını sağlar.

 

  • Üretimin mükemmelleşmesine imkan verir.

 

  • Kalitesizlik maliyetlerini ortadan kaldırır. Hatalı ürünlerin sonraki oluşumları engellenir.

Kuruluşlarda Kalite Kontrol Sistemleri farklı metodlarla uygulanır. Organizasyonel olarak Kalite Kontrol birimleri Kalite Güvence veya direk üretim departmanları altında konumlandırılabilir. Bu uygulama sektörel veya kuruluşun yapısına bağlı olarak farklılık göstermektedir. Bazı firmalarda Kalite Kontrol faaliyetleri hem üretim hem kalite departmanları tarafından uygulanabilmektedir. Üretim departmanı tüm çıktıları kontrol ederken Kalite Güvence departmanı rastsal kontroller ile hem ürünün hem kalite kontrol departmanının çıktılarını kontrol edebilir.

Kalite Kontrol Sistemleri çok genel anlamda çıktıların beklentileri karşılama oranını arttırmak ve çıktıları izlemek amacıyla uygulanmaktadır. Kalite kontrolleri çalışanların ürün veya hizmetler üzerindeki duyarlılığını arttırmaktadır. Kayıpların azaltılması ve karlılığın artması netice olarak hem kuruluşa dolaylı olarak çalışanlara yansımaktadır. Sistemleri etkin ve doğru uygulayan kuruluşlar yönetimin faaliyetleri sahiplenmesi ve çalışanların katılımı ile verimliliklerini arttırmaktadırlar.

Kalite Kontrol Sistemleri;

  • Gönüllü raporlama
  • Öneri sistemleri
  • Kalite iyileştirme takımları, 5S, Kaizen, Makigami uygulamaları
  • Kalite güvence faaliyetleri, önleyici faaliyetler, izleme, denetim sonuçlarına adaklanarak iyileştirme planlaması, yönetimin gözden geçirilmesi toplantılarının çıktıları

gibi faaliyetler ile desteklenerek verimliliğin artması sağlanır. Bu tür faliyetler çalışmalara en geniş açıdan bakılmasına olanak verir, sistemler bütün olarak değerlendirilir.

Kalite Kontrol Sistemleri Kalite Güvence faaliyetlerine hizmet edecek biçimde tasarlandığında etkinliğinin arttığı birçok kuruluş tarafından görülmektedir. Kalite Kontrol Sistemleri faaliyetleri kalite güvence tarafından izlenir ve sonuçların iyileştirilmesi amacıyla yeni hedeflener belirlenebilir.