İso Belgesi

 

 

 • İso Belgesi
  İso Belgesi

   

  İso belgesi 21. Yüzyılda faaliyet gösteren kuruluşlar için hem bir gereklilik hemde ürün  ve hizmetlerin etkin yönetimi için referans bir kılavuz olma özelliği taşımaktadır. İso belgesi olan kuruluşlar;

 • hedeflerini belirler,
 • stratejilerini planlar, 
 • kaynakları belirler,
 • üretim ve hizmet sunumunu planlar,
 • üretim ve hizmeti geçerli kılar,
 • izleme, ölçme ve analiz yapar,
 • faaliyetleri sürekli iyileştirir.

Yukarıda görüleceği üzere iso belgesi herhangi bir belge olamaktan çok kuruluşların Kalite Yönetim Sistemlerini etkin yürütmelerine rehberlik eden önemli bir yol göstericidir. Aslında günümüz rekabet koşullarında tüm kuruluşlar kendilerince bir yönetim sistemi uygulamaktadırlar. İso 9001 kalite yönetim sistemi standardının faydası uygulanan sistemleri sistematik ve etkin bir noktaya taşımaktır.

İso belgesi denildiğinde akla ilk iso 9001 belgesi gelmektedir.

İso belgesi denildiğinde hangi belgeler söz konusudur?

İso 9001 Kalite Yönetim Sistemi,

İso 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi,

İso 14001 OHSAS Çevre Yönetim Sistemi,

İso 18001 İSG İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi,

ve diğer yönetim sistemleri düşünülebilir.

Bazı kamu kurum ve kuruluşlar, özel şirketler tedarik yoluyla yaptıracakları outsource hizmetleri sadece İso belgesi olan şirketlere vermektedirler. İhale şartnamelerinde iso belgesi şartını görmek mümkündür. 2005 yılında kamu ihale kanununda yapılan bir değişiklik ile ihale önşartı olarak iso belgesi gerekliliği kanuna eklenmiştir. Bu durum malesef sertifikasyon sektörünü olumsuz etkilemiştir. Dünya genelinde iso belgesi için herhangi bir akreditasyon zorunluluğu bulunmamaktadır. O nedenle rekabetten dolayı sektörde belgelendirme ücretleri düşmüş ve sadece belge vermek amacıyla birtakım belgelendirme şirketleri kurulmuştur. Aynı şekilde firmalarda sadece belgeyi salt olarak alıp ihalelere girebilmek için satın alma yolunu tercih etmişlerdir. Bu durum iso 9001 kalite yönetim sistemi için oluşturulmuş farkındalık ve bilincin azalmasına, iso belgesinin mantığının farklı algılanmasına neden olmuştur. İso belgesi ofislerin duvarlarına asılan ve kağıttan ibaret bir belge değildir.

İso belgesi ne anlama gelir?

 • İso belgesi bir işyerinde sistemin varlığına işaret eden bir karnedir.
 • İso belgesi ile yönetilen şirketler sistemlerini iyileştirmek durumundadırlar, aksi halde belge yenilenemez.
 • İso belgesine sahip olan kuruluşlar müşterilerinin sesine kulak verir ve müşteri geri bildirimleri sayesinde üretim ve hizmetlerini iyileştirirler.
 • Kalite Yönetim Ssitemlerinin uygulandığı firmalarda çalışanlar sisteme dahil edilir ve üretim verimliliği artar, kayıplar azalır. Kayıpların azalması çalışanlara yansıtılır.

Iso Belgesi

iso belgesi

Iso Belgesi

Bir kuruluşu Iso Belgesi almaya iten konulara aşağıdaki gibi özetlenebilir.

Iso Belgesi Merkez Alanları

ISO 9000’nin kurulumunda 3 merkezi alan önem arzeder.
1. Pazar Staratejisi
Pazar stratejisi açısından değerlendirildiğinde rekabet içerisinde olan firmalarda ürün ve hizmetlerin kanıtlanması, doğrulanması, onaylanması noktasında Iso sertifikası araç olarak kullanılmaktadır. Üreticiler ve büyük enternasyonel kuruluşlar için sertifika tedarik zincirinin parçası olabilmek veya ihale yada anlaşmalarda yer alabilmenin ön koşulu olarak değerlendirilmektedir.

 

2. Gelecek Garantisi

 

Kalite Yönetim Sisteminin kurulması kuruluşlara kendi potansiyellerinin geliştirilmesi açısından yardımcı olabilir. Aynı zamanda kuruluşlar sistemlerini yeniden tasarlarken ve zorunlu koşullara uyum sağlarken gelecek garantili bir dizayn imkanı sağlar. Bu sayede sistem ideal yapıda kurulur ve yönlendirilir.

 

3. Yasal Önem

 

ISO-Norm 13485 (Tıbbi ürünler) ve ISO 9000 (tüm diğer ürünler için) standartları sertifikasyon ve standart kuruluşları tarafından temel sertifikasyon fonksiyonu olarak ulasal, Avrupa ve uluslararası noktalarda yasal olarak kabul görmüştür.

Bu standartlar geniş bir yasal temel oluşturmaktadır.

Özellikle enternasyonel faaliyet gerçekleştiren kuruluşlar için ürün sorumluluğu, ürüne bağlı yasal şartlar önem arz etmektedir. Bilinmesi gereken husus normların kendi başına yasal durum ifade etmemeleridir.

 

Buradan görüleceği üzere Pazar Staratejisi, Gelecek Garantisi, Yasal Önem gibi nedenler kuruluşları  Iso Belgesi edinmeye itmektedir. Iso Belgesi alındıktan sonra kuruluş tüm süreçlerini kalite yönetim sistemi araçları ile izleyip faaliyetlerini iyileştirmek ile yükümlüdür.

Denetim

Denetim
Denetim

 

Denetim
Kuruluşunuz tarafından gerçekleştirilen faaliyet, ürün ve hizmetlerinize yönelik 5 tip denetim hizmeti gerçekleştirmekteyiz;
1. Yönetim Sistemi Denetimi
Kuruluşunuz süreçleri denetim yoluyla sorgulanır ve belirli bir sistematik içinde değerlendirilerek;
• Tasarlanmamış olan süreçler
• Eksik olarak tasarlanmış süreçler
• Yanlış tasarlanmış süreçler
ortaya çıkarılır. Bu çalışmalar yürütülürken;
• Danışmanlarımızın teorik bilgileri
• Danışmanlarımızın sektör tecrübeleri
• Diğer kuruluşlar ile kıyaslama (benchmarking)
• Otorite ve sektörlere yön veren firmalar tarafından oluşturulmuş süreç metodolojileri
gibi kaynaklar kullanılır.

2. Yeterlilik Denetimi
Yeterlilik Denetimi kuruluşunuzun mevcut durumu ile Kalite Yönetim Sistemi metodolojinin kıyaslanarak yansıtılmasıdır. Yeterlilik Denetimi genel olarak ISO begesine başvuran firmalara belgelendirme denetimi öncesinde yapılır. Temel amaç kuruluşun belgeyi alması için gerekli temel şartları karşılayıp karşılamadığının değerlendirilmesidir. Yeterlilik Denetimi ISO belgesinin ön denetimidir. Iso belgelendirme denetimi iki fazda gerçekleştirilir. Yeterlilik Denetimi genel olarak masabaşından yapılır. Denetimde kurumun doküman yeterliliğinin Iso gerekliliklerini karşılama yeteneği değerlendirilir.
• Yeterlilik Denetimi
• Uygunluk Denetimi

3. Uygunluk Denetimi
Uygunluk Denetimi Yeterlilik Denetiminde başarı gösterilmesi durumunda gerçekleştirilir. Uygunluk Denetiminde, Yeterlilik Denetiminde gözden geçirilen dokümanlar üzerindeki bilgilerin sahadaki uygulamalarına bakılır. Dokümante edilen bilgilerin sahadaki etkinliği kontrol edilir. Uygunluk Denetimi Iso gereklilikleri, ulusal ve uluslar arası mevzuat, yasal şartlar gibi regülasyonları içerir.

4. Proses, Süreç Denetimleri
Süreç Denetiminde kuruluşunuz süreçlerinden biri veya birkaçı sistematik olarak ISO gerekliliklerini karşılama yeteneği açısından değerlendirilir.
Süreç Denetimlerinde incelenen konular;
• Süreçlerin etkinliği
• Süreçlerin birbirleri ile etkileşimi
• Süreç performansları
• Süreç hedefleri
• Süreçlerin kaynağı (insan, ekipman, yazılım vs.)
• Süreçlerin izlenmesi, ölçülmesi, analizi
• Sürekli iyileştirme

5. Ürün/Hizmet Denetimi
Ürün/Hizmet Denetimi, gerçekleştirilen faaliyetlere yönelik yapılan denetimdir. Ürün, hizmet gerçekleştirme prosesleri;
• ISO gereklilikleri
• Ulusal mevzuat
• Uluslar arası mevzuat
• Yasal Şartlar
• Çevre Şartları
• İş Sağlığı ve Güvenliği şartları
Kapsamında değerlendirilir.

Iso Belgesi nedir?

Iso belgesi nedir?

Merkezi Cenevrede bulunan Iso 1947 yılında kurulmuştur. Standart çalışmalarını yürütmek üzere Teknik komite kurulmuştur. İlk çalışma olan Iso 9000 Kalite Sistem Standartları 1987 yılında yayınlanmıştır. Standardizasyondan kasıt yapılan faaliyetleri belirli kurallar çerçevesinde yönetebilmektir. Standart faaliyetleri ekonomik, bilimsel, sosyal amaçlı, deney şeklinde olabilir.Standart çalışmaları farklı kesimler için fayda sağlamalıdır, bu kesimler, toplum, müşteri, çalışanlar şeklinde tanımlanabilir. Temel olarak amaç belirsizliklerin tanımlanması ve oluşabilecek hataların en aza indirgenmesi olarak açıklanabilir.

İso belgesi Uluslararası Stantartlar Organizasyonu olan İso tarafından hazırlanan ve her kuruluşa uygulanabilen Kalite Yönetim Sistemi Standartlarının genel adıdır.  Belge almak isteyen kuruluş akredite bir firma tarafından  önce yeterlilik denetimine tabi tutulur, yeterlilik denetiminin ardından uygunluk denetimi yapılarak belge talebinde bulunan kuruluş kalite yönetim sistemi belgesi ile belgelendirilir.  Uluslararası Stantartlar Organizasyonu içinde farklı teknik komiteler bulunur, bu komiteler uzmanlık alanlarına göre standartları oluştururlar. Teknik komitelerin çalışmaları Teknik Komiteler Yürütme kurulu tarafından takip edilir. Ülkeleri temsil eden Standart Enstitüleri bu komitelerde görev alırlar. TSE Türk Standartları Enstitüsü bu komitelerde görev alır. Ülkeleri temsil eden Standart Enstitüleri çalışmaları oranında Iso tarafından tam üye statüsü kazanarak sertifika verme hakkı kazanırlar.

İso belgesi olan ve sistemi etkin olarak çalıştıran kuruluşlar üretici, tüketici ve ülke ekonomisine katkı sağlar.

Temel olarak Iso belgesi nedir?

 • Ulusal olarak oluşturulmuş standartlar arasında uyum sağlamak
 • Üye kuruluşların onayı ile ortak standartların üretilmesi
 • Komiteler aracılığı ile üretilen bilginin paylaşılması
 • Farklı uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapılması
 • Farklı veya yeni standartların oluşturulmasına temel oluşturmak
 • Global ürün, hizmet alışverişine katkı sunmak ürün ve hizmetlerin ticaretini kolaylaştırmak

Iso belgesi nedir?, İso belgeleri nelerdir?

Global olarak sektörlerin çoğunluğunda uygulanmakta olan İso Yönetim Sistemi belgeleri aşağıdaki gibidir;

İso 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi

İso 14001 Çevre Yönetim Sitemi Belgesi

İso 18001 OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi

İso 10002 Müşteri Memnuniyeti ve Şikayet Yönetim Sistemi Belgesi

İso 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi

İso 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi

İso 31000 Risk Yönetim Sistemi Belgesi