İso 9001 Belgesi ve Kalite Yönetim Sisteminin Uygulanması

 

İso 9001 Belgesi
İso 9001 Belgesi

İso 9001 Belgesi ve Kalite Yönetim Sisteminin Uygulanması

21. yüzyılda gelişen rekabet ortamı, malların dolaşımı, üretim proseslerinin dağılımı gibi nedenlerden dolayı şirketlerin verimliliği rekabet açısından oldukça önemli bir aşamaya gelmiştir. Verimlilik kar marjlarını etkilemekle beraber kar zarar dengeleri şirketleri zor sınavlardan geçirmektedir. Yeryüzünde küçük işletmelerin giderek yok olduğu bilinen bir gerçektir. Ayakta kalabilmenin koşulları sert olmakla beraber fırsat eşitsizliği gibi nedenler firmaları farklı arayışlara itmektedir.

Kuruluşların kalite yönetim sistemlerine olan ihtiyacına etki eden konular;

 1. Müşteri beklentilerinin artması
 2. Rekabet koşulları, kar marjlarının daralması
 3. Maliyetleri kontrol edilmesi ihtiyacı
 4. İnsanların satınalma taleplerinde yaşanan hızlı değişiklikler
 5. Çalışan verimliliği, çalışanların sisteme katılması ihtiyacı
 6. Sektörlerin çok hızlı değişim göstermesi.
 7. Füzyon yoluyla birleşerek büyüyen global firmaların stratejileri

Yönetim Sistemleri sayısal olarak giderek artmakta ve Yönetim Sitemleri ile ilişklili işler gerçekleştiren kişilerin aklına ilk olarak bir standardın entegrasyonu ve aktif uygulaması gelmektedir. İso 9001 Belgesi, Kalite Yönetim Sistemi dünya genelinde en çok kabul gören Kalite Yönetim Sistemidir. İso 9001 Belgesi, Kalite Yönetim Sisteminin Uygulanması kullanıcılar tarafından test edilmiş, denenmiş sistematik bir yapısal tasarım olanağı sunmaktadır. İşletme prosesleri gerekliliklere uyarlanırken hedeflenen zorunlulukların karşılanmasıdır.

Kalite terimi dünya genelinde temel rekabet faktörü olarak ortaya çıkmış bir olgu haline dönüşmüştür. Stratejik olarak tasarlanmış bir yönetim sisteminin etkileri müşteri boyutunda görülmekte ve ürün kalitesi, müşteri memnuniyeti yüksek üretken güç kalitesi ile birleşerek ürünün veya hizmetin nihai başarısını ortaya koymaktadır. Kalite Yönetim Sisteminin uygulanması kuruluşların büyüklüğü ile bağlantı olmayıp, maliyetlerin düşürülmesi, müşteri memnuniyetinin arttırılması, marka bilinirliliğinin arttırılması gibi faydalar sağlamaktadır.

Efektif olarak işleyen bir kalite sistemi tüm kuruluşun piyasa ihtiyaçlarının analiz edilmesinden müşteri memnuniyeti anketlerinin yapılmasına kadar birçok farklı performansı izler. Bunların dışında sistem çalışanlar açısından sonuçlar, tedarikçiler, toplumsal sonuçlar, çevresel sonuçlar gibi ilgili taraflara ait konular hakkında ışık tutar.

Belirli gereksinimler ve zorunlu koşulların sağlanmasına yönelik kararlar alınarak kalite yönetim sisteminin işlevselliği, sürekliliği sağlanır. Bu noktada yapılması gereken aksiyon ve faaliyetler kalite yönetim sistemi dokümantasyon yönetimi altında tasarlanır. Kalite Yönetim Sistemi Doküman yönetimi bölümü bu proseslerin hazırlanması için çalıştırılmalıdır. Proses tanımlamaları, talimatlar, kontrol listeleri, formlar bu amaçla kullanılan dokümanlardır.

İso 9001 Belgesi, neden

İso 9001, Beklentileri Tanımak, Prosesleri Kontrol Etmek, Başarıyı Sağlamak          

Dünya çapında Bir Milyondan fazla firma süreçlerini kontrol etmek ve süreçlerinin etkinliğini arttırmak için bir araç olarak tanınan İso 9001 standardını kullanmaktadır. İso 9001 standardı yönetim sistemlerine uluslararası geçerli  şartlar getirmektedir. İso 9001 standardı ürün kalitesi, ürün-hizmet gerçekleştirme ve sürekli iyileştirme konularında uluslararası standartları belirlemektedir. Etkin bir Kalite Yönetim Sistemi ancak spesifik kalite hedeflerinin oluşturulması ile sağlanır. Hedeflerin izlenmesi ölçülebilir data ile yansıtılmalıdır. Hedefler  süreç performanslarını açıklayıcı ve şeffaf olarak göstermelidir. Bir kuruluşun kalite yeteneğini yansıtan en önemli gösterge sürekli iyileşen performanslara yönelik datalardır.

İso standardının 8 temel prensibi kuruluşlara  hedeflerle yönetim ve sistematik bir yönetim biçimini sürekli iyileştirme odaklı yaklaşım çerçevesinde sağlar.   Kalite Yönetim Sisteminin 8 temel prensibinden birincisi müşteri odaklılık ilkesini şart koşmaktadır. Müşteri odaklılık şirketleri başarıya taşıyan öncelikli unsur olarak tanımlanmaktadır.

Kalite Yönetim Sistemi aşağıdaki konularda kuruluşlara fayda sağlar;

 • Müşterinin güveninin kazanılması,
 • Müşteri memnuniyetinin arttırılması
 • Çalışanların motivasyonunun desteklenmesi,
 • Sorumlulukların netleştirilmesi ve belirlenmesi,
 • Etkin kararların alınmasının sağlanması,
 • Verimli ve efektif kuruluş proseslerinin oluşturulması,
 • İş risklerinin azaltılması,
 • Sürekli iyileştirme çevrimminin etkinliğinin arttırılması,
 • Zaman ve maliyet tasarrufunun sağlanması,
 • Hataların düzeltilmesi yerine önceden belirlenerek oluşabilecek hataların engellenmesi,
 • Kurum imajının iyileştirilmesi,
 • Bilgi boşluklarının azaltılması,
 • Piyasa değişiklikleri karşısında proaktif yaklaşımın geliştirilmesi.

iso 9001 belgesi nasıl alınır

iso 9001 belgesi nasıl alınır


iso 9001 belgesi almak için izlenmesi gereken yollara çok çeşitli kaynaklardan ulaşılabilir. Türkiye’de belge almak formal olarak çok zor olmayan bir süreç haline getirilmiştir. Bunda belgelendirme firmalarının pratikliği, birçok koşulun jenerik olarak hazır olması gibi nedenler gösterilebilir. Belgelendirme firmaları sayıca fazla olmakla beraber belge talebinde bulunan firmalar için eleme yoluyla seçme şansı bulunmaktadır. Akreditasyon kuruluşların belgelendirme yapabilmek üzere verdikleri firmaları denetlemek yoluyla belgelendirme kriterlerini ve belge verilen firmalara ait denetim raporlarını inceleyerek uygunluğu sorgularlar.
Yukarıdaki genel bilgileri vermemizin nedeni sektörde yaşanan usulsüzlükler, sahte belge düzenlenmesi gibi konuların varlığıdır. iso 9001 belgesi nasıl alınır sorusuna cevap niteliğindeki kanıtların oluşmamasına rağmen firmaların belgelendirilmesi usulsüzlük olarak adlandırılabilir.
iso 9001 belgesi nasıl alınır sorusunun gerçek cevapları aşağıda istifadenize sunulmuştur.

 

• İso belgesinin alınması ihtiyacı yönetimin stratejik kararı olmalıdır. Öncelikle kuruluş belgeyi almaya karar vermeli ve standardın gerekliliklerini yerine getireceğini taahüt etmelidir. Standardın gerekliliklerinin yerine getirilmesi yönetimin sorumluluğudur.

• Belgenin mevcudiyeti sürekliliğinin garantisi olamaz. Belge 2 yılda bir belgelendirme kuruluşları tarafından yenilenmek zorundadır.

• Yönetim standardın gerektirdiği tüm prosesleri ve gerekli dokümantasyonu oluşturmalıdır.

• Sorumlu yönetici atanarak sistemn etkinliği iç tetkik yoluyla denetlenmelidir.

• Uygun olmayan ürünler birim sorumlularına iletilmelidir.

• Yönetimin gözden geçirmesi toplantıları düzenlenerek standardın istediği girdiler tartışılarak sistemin sürekli iyileştirilmesine dair kararlar alınmalıdır.

• İso 9001 standardı zorunlu 6 adet prosedürün eksiksiz olarak uygulanmasını kuruluşlardan ister.

 

iso 9001 belgesi nasıl alınır? Zorunlu prosedürler nelerdir.

1. Dokümanların kontrolü prosedürü

2. Kayıtların kontrolü prosedürü

3. İç denetim, iç tetkik prosedürü

4. Uygun olmayan ürünün kontrolü prosedürü

5. Önleyici faaliyet prosedürü

6. Düzeltici faaliyet prosedürü

 

Belgenin alınabilmesi ve standardın gerçekte firmaya hizmet etmesinin koşulu yukarıdaki gerekliliklerin sağlanmasından geçmektedir. Aksi takdirde kuruluşların belgeye hizmet ettikleri düşünülmektedir.

iso 9001 belgesi nasıl alınır

Yukarıdaki tüm gereklilikleri sağlayan firma için yetki belgesi talep süreci başlatılabilir. Öncelikle belgelendirme kuruluşları ile görüşülerek yetkili firmanın seçimi yapılır. Firma tarafından denetim gerçekleştirilir, belgenin tahsisi kararının alınmasıyla iso 9001 belgesi düzenlenerek firmaya iletilir.

İso 9001 Belgesi

İso 9001 belgesi
20. ve 21. Yüzyılı birbirinden ayıran en önemli fark, 20. Yüzyılda ürün veya mal üreten tüm firmalar iş yapabilirken, 21. Yüzyılda müşteri algısında fark yaratan (innovasyon) kurumlar ayakta kalabilmektedir. Rekabet ve pazar koşulları değerlendirildiğinde yatay ve dikey yapılarda benzer işleri gerçekleştiren binlerce kuruluş olduğu bilinmektedir. Şirketlerin iş yapma kabileyetleri ve hızları göz önünde bulundurulduğunda sahip oldukları güç yani maddi kabiliyet ile birlikte ciddi rekabet yaşanmaktadır. Rekabeti aşmak için çaba sarfeden şirketler bunun için birtakım yöntemler geliştirmektedirler. Bu yöntemlerden bazıları aşağıdaki gibidir.
• Ürün veya hizmetlerin uluslararası kuruluşlar tarafından belgelenmesi, İso, CE, TSE EN vs.
• Ürün veya hizmetlerin müşterilerine en kısa sürede ulaştırılması
• Kalite standartlarının üst düzeye taşınması
• Servis, yedek parça, tamir hizmetlerinin hızı, kalitesi, verimliliği
• Hedef kitle ile servis kriterlerinin spesifik olması, belli bir kesime hitab etme
• Marka bilirnirliliği
• Reklam
• Medya desteği
İso 9001 belgesi dünya üzerinde kabul görmüş, şirketlerin kalite açısından durumunun göstergesi niteliği taşıyan ve firmalar hakkında belirli bir statü göstergesi sayılan bir belgedir. Bazı firmalar birbirleri ile ticaret yapmanın önkoşulu olarak İso 9001 belgesi şartı aramaktadır.
Kuruluşlar ihale önşartı veya altyüklenici sözleşmelerine koşul olarak belge zorunluluğunu koymaktadırlar.
Kuruluşlar müşterilerini arttırabilmek amacıyla İso belgesine ihtiyaç duymaktadırlar. Belge marka, tanıtım amacıyla kullanılmaktadır. Ürün veya hizmet ile ilgili tüm duyuru ve yayınlarda belgeye dair vurgu yapılmaktadır.
İso 9001 belgesi diğer yönetim sistemlerinin uygulanmasının önşartı niteliğindedir.Belge alındıktan ve etkin olarak uygulandıktan sonra diğer yönetim sistemleri için çalışmalar başlatılabilir. Belgenin alınmasından sonra yapılması gereken en önemli iş sistemin etkinliğinin arttırılmasına yönelik çalışmaların başlatılması olmalıdır. Etkin olarak işlemeyen bir sistem ile birlikte belgenin hiçbir anlamı olmayacaktır. Burada temel mantık firmanın belgeye hizmet etmesi değil, belgenin firmaya hizmet etmesi şeklinde olmalıdır. Ülkemizde bu bilincin henüz oturmuş olduğunu söylemek mümkün olmamakla beraber etkin olarak çalışan sistemlere olan ihtiyacın giderek arttığı görülmektedir. İnanıyoruzki önümüzdeki yıllarda belgenin varlığından çok etkinliğine yönelik çalışmalar yapılacak ve pazarda iyi olan belgelendirme ve denetim kuruluşları faaliyetlerini sürdüreceklerdir.
Kaliten Danışmanlık ekibi olarak bizler İso 9001 belgesi’nin varlığından çok etkinliğini sorgulayan ve işletmenize yönelik çözümler üretme noktasında kalite standartlarınızın arttırılması için çalışmaktan mutluluk duyacağımızı bildiririz.