İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği
İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve İş Güvenliği nedir?

İşin yapılması sırasında işyerindeki fiziki çevre şartları sebebiyle işçilerin maruz kaldıkları sağlık sorunları ve mesleki risklerin ortadan kaldırılması veya azaltılması ile ilgilenen bilim dalıdır.

İş Kazası Nedir?

Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, işveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla, meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özre uğratan olaydır.

Meslek Hastalığı nedir?

Sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük halleridir.

 

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tarihsel Gelişimi

 • İngiliz Parlamentosu‘nun 1788 Baca Temizleyicileri Yasası
 • 1833 İngiliz Fabrikaları Yasası
 • 1802 Çıraklık Sağlık ve Ahlak Yasası
 • 1865 Dilaver Paşa Nizamnamesi
 • 1869 Maadin Nizamnamesi
 • 1921 Ereğli Havza-i Fahmiye Maden Amelesinin Hukukuna müteallik Kanunu
 • 1924 /394 sayılı yasa (çalışanlara hafta tatili)
 • 1964 /506 sayılı Sosyal Sigortalar Yasası
 • 2003 /4857 sayılı İş Yasası
 • 16.06.2006 / 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel Amacı?

 • Çalışanları Korumak
 • Üretim Güvenliğini Sağlamak
 • İşletme Güvenliğini Sağlamak

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin Önemi

 • Meslek hastalıkları ve iş kazalarının azaltılması
 • Fiziksel, ruhsal ve tıbbi açıdan çalışanların sağlığının üst düzeye çıkartılması
 • Çalışanların işe uyumunun kolaylaştırılması
 • Moral ve Motivasyonun artırılması
 • Sağlığa zararlı etkenlerin ortadan kaldırılması
 • Meslek hastalıklarının tespiti ve tedavisi

İş Sağlığı Güvenliği Konusunda İşveren Yükümlülükleri

 • Çalışanının beden ve ruh sağlığını korumak için tüm üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmek.
 • Risk analizi çalışmalarına katılım sağlamak.
 • Mevcut risk ve tehlikeleri belirlemek .
 • Belirlenen risklere karşı çalışanları korumak .
 • Risk analizi yapılması için uygun ekibin oluşturulmasını sağlamak.
 • Risk analizi çalışmalarına katılım sağlamak.
 • Sağlık gözetimi yapmak.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerinin verilmesini sağlamak.
 • İş kazası kayıtlarının tutulmasını sağlamak.
 • İlk yardım ve acil durum konularında gerekli çalışmaları yaptırmak.

 

faydalanmanız dileğiyle

Daha fazla bilgi ve danışmanlık için

kalitendanismanlik@gmail.com

www.kaliten.com

İso 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi OHSAS

İso 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi OHSAS

İso 18001 OHSAS Standardı 4 ana maddeden oluşmaktadır. Bunlar kapsam, atıf yapılan standartlar, terimler ve tanımlar, İSG Yönetim Sistemi Unsurlarıdır.

OHSAS uygulayan firmalar;

 • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili risklerini önceden belirleyerek gerekli önlemleri alır.
 • Acil durumlara ve kazalara yönelik gerekli hazırlıkları sağlar.
 • İyileştirme faaliyetleri yürütürler.
 • Çalışanlar için gereken egitimlerin alınmasını sağlar.
 • İSG hedefleri olan ve bu hedefleri gerçekleştirmek amacıyla politikalarını günceller.
 • Ürün ve hizmetlere yönelik birincil ve ikincil mevzuat şartlarının uygulanmasını sağlar.

OHSAS standardı diğer yönetim sistemleri ile birlikte uygulanabilir, çoğu işletmede diğer yönetim sistemleri ile entegre yürütülür. El kitabı, talimat ve gerekli olan prosedürler birbirleri ile ilişkilendirilir ve kuruluş el kitabında yönetim sistemlerine atıfta bulunulur. Ortak prosedürlerin tekrarı engellenerek tüm prosesler birbirine yedirilmek kaydıyla sistem dizayn edilir ve gereksiz doküman yoğunluğu hafifletilir.

Standart iso 9001 mantığında iyileştirme çevrimini tanımlar ve sürekli iyileştirilmesini hedefler. Temel amaç atıkların yönetimi ve çevreye verdiğimiz zararın minimum düzeye indirgenmesidir.

 

OHSAS 18001 Standardı ana prensipler;

1) İSG politikası,

2) Planlama,

3) Uygulama ve işletme,

4) Kontrol ve düzeltici faaliyet,

5) Yönetimin gözden geçirmesi

 

İso 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi OHSAS temel maddeleri aşağıdaki gibidir

 

1. KAPSAM

2. ATIF YAPILAN STANDARTLAR

3. TERİMLER ve TANIMLAR

4. İSG Yönetim Sistemi Unsurları

4.1  GENEL ŞARTLAR

4.2  İSG POLİTİKASI

4.3  PLANLAMA

4.3.1  Tehlike tanımlaması, risk değerlendirmesi ve risk kontrolü için planlama

4.3.2  Yasal ve diğer şartlar

4.3.3  Hedefler

4.3.4  İSG Yönetim Programları

4.4  UYGULAMA VE İŞLETME

4.4.1  Yapı ve sorumluluk

4.4.2  Eğitim, bilinç ve yeterlilik

4.4.3  Danışma ve iletişim

4.4.4  Dokümantasyon

4.4.5  Doküman ve veri kontrolü

4.4.6  İşletme kontrolü

4.4.7  Acil durum hazırlığı ve bu durumlarda yapılması gerekenler

4.5  KONTROL VE DÜZELTİCİ FAALİYET

4.5.1  Performans ölçümü ve izleme

4.5.2  Kazalar, olaylar, uygunsuzluklar, düzeltici ve önleyici faaliyet

4.5.3  Kayıtlar ve kayıtların yönetimi

4.5.4  Tetkik

4.6  YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ