Danışmanlık Hizmetleri

Danışmanlık Hizmetleri

Ülkemizde Yönetim Sistemleri konusunda denetim, danışmanlık ve belgelendirme faaliyetleri gerçekleştiren kuruluşların sayısı 250’nin üzerindedir. Kapsam olarak Danışmanlık Hizmetleri altındaYönetim Sistemleri, Entegre Yönetim Sistemi, Toplam Kalite Yönetimi veya belge Danışmanlık Hizmetleri verilmektedir. Bunların haricinde SGK Danışmanlık, Çevre Danışmanlık, İş Danışmanlık, Eğitim Danışmanlık gibi faaliyetlerde gerçekleştirilmektedir. Faaliyetlerin yoğunluğu açısından bakıldığında İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya illerimizde yoğun çalışmalar yürütülmektedir.

Danışmanlık firmasının seçimi konusunda kuruluşlar farklı çalışmalar yürütmektedirler. Kural olarak belgelendirme kuruluşları danışmanlık faaliyeti yürütemezler. Belgelendirme kuruluşları bağımsız olmalılar ve asıl faaliyetleri denetim olmalıdır. Ülkemizde bu kapsamda hukuki olarak bağımsızlığını ispatlayabildiğiniz durumda hem danışmanlık hem belgelendirme hizmeti verilebilmektedir. Bu bağlamda hizmet alan kuruluşlar uzun vadede hata yaptıkların görmektedirler. Alınan hizmetin amacı temel olarak belgelenmek veya belge almaya hak kazanmak olmak yerine belge sayesinde faaliyetlerin etkinliğinin arttırılması olmalıdır.

Danışmanlık firmalarının kontrolünün sağlanması amacıyla, İso 17021  Sistem Belgelendirme kuruluşları Akreditasyonu tasarlanarak firmalara önşart olarak tanımlanmıştır. Bunun haricinde İso 19011 Standardı Kalite ve Çevre Yönetim Sistemleri Tetkik Kılavuzu denetimin hazırlığı, yürütülmesi ve sonuçlandırılmasına dair gereklilikleri belirlemiştir.  Bu bağlamda Danışmanlık Hizmetleri’nin belirlenmesinde İso 17021  Sistem Belgelendirme kuruluşları Akreditasyonu ve haricinde İso 19011 Standardı Kalite ve Çevre Yönetim Sistemleri Tetkik Kılavuzu destek doküman olarak kullanılabilir ve denetim, belgelendirme süreçlerinin kontrolü sağlanabilir.

Eğer istenirse Danışmanlık Hizmetleri öncesinde kuruluşlar İso 19011 Standardı Kalite ve Çevre Yönetim Sistemleri Tetkik Kılavuzunu kullanarak kendi içlerinde öndenetim veya hazırlık denetimi gerçekleştirebilirler. Bazı spesifik uzmanlık kuruluşları, akredite denetim firmaları (Preparation Visit) IPV adı altında belgelendirme öncesi öndenetim gerçekleştirmektedirler. Örneğin dünya genelinde IATA Kuruluşu adına denetim yapma yetkisi olan 8 adet akredite denetim organizasyonu bulunmaktadır. Bu kuruluşların denetimleri sektör gereği çok detaylı olduğundan dolayı denetim sistemi, denetimin 3 ay öncesinde IPV denetimine izin vermektedir. Bu yolla firmaların mevcut durumlarını görerek gerçek denetime odaklanmalarını ve hazırlıklarını tamamlamalarına imkan sağlanmaktadır. Yine kimya, ilaç, gıda gibi alanlarda kuruluşlar mevcut durumlarını görebilmek amacıyla bazı danışmanlık firmalarından, Danışmanlık Hizmetleri (Gap analizi, mevcut durum analizi) gibi çalışmalar satın almak yoluyla durumlarını iyileştirme metodları uygulamaktadırlar.

İso 9001 Kalite Yönetim Sistemi Danışmanlık

İso, Kalite, Süreç Danışmanlık, Denetim ve Eğitim Hizmetleri

Firmamız ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Danışmanlık hizmetlerinin yanında;

ISO 140001 Çevre Yönetim Sistemi Danışmanlık, ISO 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Danışmanlık, ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri vermektedir.

TSE EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Nedir?

İso 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi her tip ve büyüklükte faaliyet gösteren kuruluşlar için, etkin verimli bir kalite yönetimi sistemi kurmak maksadıyla geliştirilmiş uluslararası standardın en son revizyonudur. ISO International Organization for Standardization (Uluslararası Standartlar Örgütü)’nin kısaltmasıdır. 9001 ise kalite sistem standardına verilmiş olan kod numarasıdır. 2008 bu standardın 2008 yılında revize edildiğini gösterir. Talimat gereği tüm standartlar 5 yılda bir revize edilmek zorundadır. Revizyon ihtiyacı, teknik ve bilimsel gelişmelerin standartlara entegre edilmesi gerekliliğinden 5 yılda bir olarak belirlenmiştir. ISO 9001:2008; bir kuruluşun, müşterilerinin beklentilerini karşılayan, yasal gerekliliklere ve ulusal, uluslar arası mevzuat şartlarına uygun olan ürün veya hizmet üretmeleri için, gerekli sistemin kurmasını amaçlar. Diğer yandan kuruluşun sürekli iyileştirme yeteneğini muhafaza gücüne sahip olup olmadığunı göstermek için, müşterinin şimdiki ve
Gelecekte oluşacaki beklentilerini karşılayabilmesini ve sürekli iyileştirmeyi hedefler.

Genel olarak ISO 9001:2008, 5 temel ögeden oluşur:

1. Kalite Yönetim Sistemi; genel şartları ve dokümanlar ile kayıtların kontrolü hakkındaki şartları tanımlar.

2. Yönetim Sorumluluğu; tamamen üst yönetimin sorumluluğunu  kapsamaktadır. Üst yönetim; kalite yönetim sisteminin planlanması, uygulanması, kontrol edilmesi, oluşturulması, geliştirilmesi ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi için her aşamada sorumluluğa sahiptir.

“Kalite, kullanıma uygunluktur.”
J. Juran

Kalite Yönetim Sistemleri
Bu sorumluluk uyarınca gereken takibi yapar ve kararları alır. Bu ögede öne çıkan hususlar, müşteri memnuniyeti için müşteri beklentilerinin belirlenmesi ve yerine getirilmesi, kalite politikasının oluşturulması, kalite hedeflerinin konması, buna yönelik gerçekçi planların oluşturulması ve takibi, iç iletişimin sağlıklı çalışması şeklinde verilebilir.

3. Kaynak Yönetimi; İnsan kaynaklarını, alt yapıyı ve çalışma ortamını kapsamaktadır.

ISO 9001, müşteri memnuniyetini sağlamak için bilgi-tecrübe yeterliliğine sahip ve
tatmin/motive edilmiş personel istihdamını ve yönetimini şart koşmaktadır. Ancak bu da yeterli değildir. Bu insan kaynağından isteneni almak için uygun çalışma ortamı
yaratılmalıdır. Gerekli alt yapı (bina, çalışma alanları, tesisler, destek hizmetleri, vs)
sağlanmalıdır.

4. Ürün Gerçekleştirme; ürün üretimi ya da hizmetin sağlanması için gerekli süreçlerin*
planlanması, uygulanması ve geliştirilmesidir. Ürüne bağlı şartların gözden geçirilmesi, tasarım ve geliştirme, satın alma, üretim ve hizmetin sağlanması ve takibi ile ilgili prosesleri kapsar.

Süreç, “girdilerin, planlanmış/istenen çıktılara dönüştürülmesi” şeklinde tanımlanır.

5. Ölçme, Analiz ve İyileştirme; ürün/hizmet uygunluğu, kalite yönetiminin etkinliğini
sürekli iyileştirmek için gerekli olan izleme, ölçme, analiz ve geliştirme süreciyle ilgili
şartları gösterir ve ayrıntılarını verir.

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ:

Bir organizasyonu kalite bakımından idare ve kontrol için gerekli yönetim sistemidir. Kurulacak ve sürekli yürütülecek bu sistem ile, beklentilerin karşılanması ve sürekli olarak iyileştirme sağlanması hedeflenmektedir.