TSE EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Nedir?

İso 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi her tip ve büyüklükte faaliyet gösteren kuruluşlar için, etkin verimli bir kalite yönetimi sistemi kurmak maksadıyla geliştirilmiş uluslararası standardın en son revizyonudur. ISO International Organization for Standardization (Uluslararası Standartlar Örgütü)’nin kısaltmasıdır. 9001 ise kalite sistem standardına verilmiş olan kod numarasıdır. 2008 bu standardın 2008 yılında revize edildiğini gösterir. Talimat gereği tüm standartlar 5 yılda bir revize edilmek zorundadır. Revizyon ihtiyacı, teknik ve bilimsel gelişmelerin standartlara entegre edilmesi gerekliliğinden 5 yılda bir olarak belirlenmiştir. ISO 9001:2008; bir kuruluşun, müşterilerinin beklentilerini karşılayan, yasal gerekliliklere ve ulusal, uluslar arası mevzuat şartlarına uygun olan ürün veya hizmet üretmeleri için, gerekli sistemin kurmasını amaçlar. Diğer yandan kuruluşun sürekli iyileştirme yeteneğini muhafaza gücüne sahip olup olmadığunı göstermek için, müşterinin şimdiki ve
Gelecekte oluşacaki beklentilerini karşılayabilmesini ve sürekli iyileştirmeyi hedefler.

Genel olarak ISO 9001:2008, 5 temel ögeden oluşur:

1. Kalite Yönetim Sistemi; genel şartları ve dokümanlar ile kayıtların kontrolü hakkındaki şartları tanımlar.

2. Yönetim Sorumluluğu; tamamen üst yönetimin sorumluluğunu  kapsamaktadır. Üst yönetim; kalite yönetim sisteminin planlanması, uygulanması, kontrol edilmesi, oluşturulması, geliştirilmesi ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi için her aşamada sorumluluğa sahiptir.

“Kalite, kullanıma uygunluktur.”
J. Juran

Kalite Yönetim Sistemleri
Bu sorumluluk uyarınca gereken takibi yapar ve kararları alır. Bu ögede öne çıkan hususlar, müşteri memnuniyeti için müşteri beklentilerinin belirlenmesi ve yerine getirilmesi, kalite politikasının oluşturulması, kalite hedeflerinin konması, buna yönelik gerçekçi planların oluşturulması ve takibi, iç iletişimin sağlıklı çalışması şeklinde verilebilir.

3. Kaynak Yönetimi; İnsan kaynaklarını, alt yapıyı ve çalışma ortamını kapsamaktadır.

ISO 9001, müşteri memnuniyetini sağlamak için bilgi-tecrübe yeterliliğine sahip ve
tatmin/motive edilmiş personel istihdamını ve yönetimini şart koşmaktadır. Ancak bu da yeterli değildir. Bu insan kaynağından isteneni almak için uygun çalışma ortamı
yaratılmalıdır. Gerekli alt yapı (bina, çalışma alanları, tesisler, destek hizmetleri, vs)
sağlanmalıdır.

4. Ürün Gerçekleştirme; ürün üretimi ya da hizmetin sağlanması için gerekli süreçlerin*
planlanması, uygulanması ve geliştirilmesidir. Ürüne bağlı şartların gözden geçirilmesi, tasarım ve geliştirme, satın alma, üretim ve hizmetin sağlanması ve takibi ile ilgili prosesleri kapsar.

Süreç, “girdilerin, planlanmış/istenen çıktılara dönüştürülmesi” şeklinde tanımlanır.

5. Ölçme, Analiz ve İyileştirme; ürün/hizmet uygunluğu, kalite yönetiminin etkinliğini
sürekli iyileştirmek için gerekli olan izleme, ölçme, analiz ve geliştirme süreciyle ilgili
şartları gösterir ve ayrıntılarını verir.

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ:

Bir organizasyonu kalite bakımından idare ve kontrol için gerekli yönetim sistemidir. Kurulacak ve sürekli yürütülecek bu sistem ile, beklentilerin karşılanması ve sürekli olarak iyileştirme sağlanması hedeflenmektedir.