Lean Six Sigma Rapid Improvement Method

Lean Six Sigma Rapid Improvement Method (LSSRIM)
Lean Six Sigma Rapid Improvement Method (LSSRIM)

Lean Six Sigma Rapid Improvement Method (LSSRIM)

Lean Six Sigma Rapid Improvement Method (LSSRIM) Amerikalı kalite uzmanları tarafından oluşturulmuş yeni konsolide iyileştirme sistematiğidir. Sistem Organizasyonel başarı ve gelişim süreçleri için çok faydalıdır. Lean Six Sigma Rapid Improvement Methodu daha önce bilinen birçok metodun birleştirilmesi ve geliştirilmesiyle elde edilmiştir.

Lean Six Sigma Rapid Improvement Method (LSSRIM) nedir?

Lean Six Sigma Rapid Improvement Method şimdiye kadar birçok farklı kuruluşda denenmiş etkin bir iyileştirme metodudur.

Lean Six Sigma Rapid Improvement Method (LSSRIM))sistem olarak aşağıdaki komponentleri içerir;

 1. Yalın Altı Sigma yöntemleri
 2. SIPOCCE Metodu, suppliers, inputs, process core activities, output, customers, competitors and expectations
 3. SWOT Analizi, Strengths, weaknesses, opportunities and threats
 4. PESTLE Aracı, political, economic, social, technological, legal and environmental business environment analysis tool
 5. Balanced scored kart prensipleri
 6. Malcolm Baldrige programı temel esasları

 

Lean Six Sigma Rapid Improvement Method (LSSRIM)aşağıdaki felsefi temel alır;

 • Liderlik
 • Müşteri beklentileri göz edilerek belirlenen hedefler
 • Müşteri odaklı altyapı sağlanması
 • Projelere doğru kişilerin seçilmesi ile kaynak ve zaman tasarrufu sağlamak
 • Hataların azaltılmasına dayalı yönetim sistemi oluşturmak

Sistemde (CVSM) complexity value stream maps modeli ile DMAIC define, measure, analyze, improve, control and sustain modeli ile veriye dayalı gelişim faaliyetleri yürütülür.  Bu araçlar sayesinde müşteri odaklı stratejik hedefler belirlenir ve yönetilir.

 

SIPOC, SWOT VE PESTLE yaklaşımları gelişim proseslerinin başlangıç aşamalarında kullanılır. Bunu dışında rakip ve müşteri beklentilerine yönelik konular çevresel analiz ve planlama süreçlerinde dikkate alınmaz. Bu nedenle SIPOC yerine SIPOCCE sistematiği oluşturulmuştur.

SIPOCCE diyagramı 6 Sigma tekniğinin temelidir, diyagram SIPOC tekniğinin prensiplerini oluşturur. SIPOCCE Diyagramının elementleri aşağıdaki gibidir.

 1. Supplier, Tedarikçiler organizasyonlara bilgi, hizmet gibi kaynak sağlayan kurumlardır. Tedarikçiler ile güçlü ilişkilerin kurulması gerekir.
 2. Input, Çıktıların elde edilmesi için tedarikçiler tarafından aktarılan servis veya malzemelerdir. Girdiler organizasyonun para ödediği her şey olarak adlandırılabilir vergi, işçi üzretleri de birer girdidir.
 3. Process, faaliyetler dizisidir. Proseslerde girdiler çıktılara dönüştürülür.
 4. Output, prosesler sonucu elde edilen nihai ürün veya hizmettir.
 5. Customer, Müşteri
 6. Competitors, rakiplerin kim olduklarının bilinmesi daha iyi ürün ve hizmet tasarımı için önemli bir unsurdur.
 7. Expectations, müşteriler tahmin edilmesi net ve net olmayan beklenti içindedirler ve bu beklentiler sürekli değişir.

 

 

Lean Six Sigma Rapid Improvement Method
Lean Six Sigma Rapid Improvement Method

 

 

SIPOCCE DIAGRAM
SIPOCCE DIAGRAM
SIPECCO 2
SIPECCO 2

Lean Six Sigma Rapid Improvement Method (LSSRIM)

SWOT Analizi

SWOT analizi organizasyonlara güçlü yönlerini, zayıf alanları, fırstaları ve taehlikeleri tanımlayarak bu bağlamda önlemler alma sistematiği oluşturma konusunda yardımcı olur.

SWOT Analizi

 1. Strenghts, güçlü yönler
 2. Weaknesses, zayıf yönler
 3. Opportunities, fırsatlar
 4. Threat, tehditler
 5. SWOT Analizi

SWOT Analizi yaparken dikkat edilmesi gereken durumlar;

 1. Organizasyonun imajı, ismi ve ürün pazarda ne kadar güçlü?
 2. Organizasyonun liderlik anlayışı ne kadar stabil, etkin ve esnek?
 3. Organizasyonun yapısı ne kadar etkin?
 4. Liderlik bakışı önemli süreçlere odaklanmış mı?
 5. Organizasyon ne kadar inovatif? Yeni ürün ve hizmetlere ait takip sistematiği var mı?
 6. Sürekli iyileştirme kapsamında yapılan faaliyetler ne kadar etkin?
 7. Değişim yönetimi için ilave kaynaklar var mı?

PESTLE Analizi

PESTLE Analizi Pazar fırsatlarına ilişkin risklerin anlaşılması için önemli bir araçtır. PESTLE Analizi kapsamında yapılan tartışmalar organizasyonun ürün veya hizmet performansını etkileyebilecek dış faktörlere odaklanır.

PESTLE Analizi

 1. Politic, birçok ülkede politik yaklaşım ve seçilmiş politikacılar ile iletişim organizasyonun yasal şartlara bağlı gereklilikleri karşılama yetisi ile doğrudan bağlantılıdır.
 2. Economici ekonomik konular arasında sayılabilecek kira, varlıklar, maliyetlerin yönetimi gibi konular dikkate alınmalıdır.
 3. Cultural, eğitim, kültür, personel çeşitliliği ve sosyal ihtiyaçlar kültürün unsurlarıdır.
 4. Technological, teknolojiye bağlı tüm gelişmeler rekabet, maliyet yönetimi açısından önemlidir.
 5. Legal, iş sağlığı ve çevre gibi gereklilikler yasal şartlara örnek gösterilebilir.
 6. Environmental, Çevre ile ilgili mevzuat çevre değişkenlerine örnek olarak gösterilebilir.

Stratejik planlama süreçlerinin başarısı değişim yönetimi ile ilişkilidir. Her çalışan dinlenmeli sağlayabileceği katkı sorulmalıdır.  SIPOCCE, SWOT ve PESTLE analizleri;

 1. Organizasyonun ihtiyaçlarının belirlenmesi
 2. Çalışanlara eşit ve adil davranıldığının gösterilmesi
 3. Çalışan ve yönetim arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi
 4. Hedeflerin değişen şartlara göre revize edilmesi ve stratejilerin doğru belirlenmesi

gibi süreç çıktılarına ulaşılmasına yardımcı olur. Bu süreçlerde çalışanların katılımı çok önemlidir.

 

PESTLE
PESTLE

Kaynak QP June 2015

faydalanmanız dileğiyle

Daha fazla bilgi ve danışmanlık için

kalitendanismanlik@gmail.com

www.kaliten.com

 

 

6 Sigma

6 Sigma
6 Sigma

6 Sigma

6 Sigma tarihte ilk olarak üretim gerçekleştirme süreçleri üzerindeki hataları azaltmak/ortadan kaldırmak amacıyla geliştirilmiş bir sistem olarak tasarlanmıştır. İlerleyen zamanlarda 6 Sigma üretim alanlarının dışında da uygulanmaya başlatılarak kapsamı genişletilmiştir. 6 Sigmanın temel kavramları ve kuralları ilk olarak 1986 yılında Amerikalı Motorola firması tarafından oluşturulmuştur. Temel kavramların geliştirilmesi sırasında Toplam Kalite Yönetimi, Kalite kontrol, Sıfır Hata gibi sitmelerden faydalanılmıştır.  Ayrıca Juran, Deming, Ishikawa, Taguchi, Shewhart gibi teorisyen ve uzmanların görüşleri baz alınmıştır. & Sigmayı etkin olarak uygulayan ilk kuruluşlar Motorola, Honeywell ve GE firmaları olmuşlardır. 1990 lı yılların sonlarında Fortune 500 içerisinde bulunan firmaların birçoğunda 6 Sigma sistemi uygulanmaktaydı. 6 Sigmanın dünya ölçeğinde tanınmasına yol açan ise Jack Welsh’in General Electric firmasında 6 Sigma uygulamasını başlatması olmuştur. Lean Management olarak adlandırılan Yalın ve Yalın Düşünce ilk olarak Toyota firmasında doğmuştur. Yalın ve Yalın Düşüncede temel amaç kayıp ve israfları ortadan kaldırmaktır. İsrafların ortadan kaldırılmasından sonra sistemin odaklandığı nokta müşterilere verilen hizmetlerin iyileştirilmesi  düşüncesidir. Bu uygulama 1980’li yıllarda dünya üzerinde yaygınlaşmaya başlamıştır.  6 Sigmanın temel prensibi olan hataların ortadan kaldırılması ve süreçlerin mükemmelleştirilmesi yaklaşımı ile Yalın da savunulan israfların ortadan kaldırılması yaklaşımı bugün işletmelerin çoğunda uygulanmaktadır.

 

6 Sigma neyi hedefler?

 

6 Sigma kararlılık ve sürekliliği destek alarak hataların kök nedenlerini araştırarak ortadan kaldırmayı amaçlayan bir sistemdir. Organizasyon içerinde 6 Sigma için insan kaynağı ayrılır. 6 Sigma için ayrılan insan kaynağı kalite yönetim sistemi araçlarını ve çeşitli istatistik araçlarını kullanırlar.