Düzeltme ve Düzeltici Faaliyetler

Düzeltme ve Düzeltici Faaliyetler

Düzeltme ve Düzeltici Faaliyetler

Kuruluşunuzda düzeltme ve düzeltici faaliyetleri nasıl ayırt ediyorsunuz?, farklılaştırıyorsunuz? Düzeltici faaliyetleri ve düzeltme faaliyetlerini en iyi hangi yaşanmış deneyimlerde inceleyebiliriz? Bu konuda iyi uygulama örnekleri nelerdir?

Düzeltme ve Düzeltici Faaliyetler

 

Düzeltme ve düzeltici faaliyetler arasındaki farkı anlamak çok önemlidir.

Düzeltme tespit edilen uygunsuzluğun veya uygunsuz durumun elimine edilmesi faaliyetidir.

Düzeltici faaliyet ise tespit edilen uygunsuzluğun kök nedenlerinin ortadan kaldırılmasıdır. Bu tespit edilen uygunsuzluğun tekrar ortaya çıkmaması için kök nedenlerinin anlaşılmasını gerektirmektedir. Düzeltici faaliyet uygunsuz duruma uzun vadeli çözüm sağlamaktadır. Reel sektöre bakıldığında kuruluşların düzeltici faaliyetleri adresleyen yeterli ya da denk kaynağı sağlamadıkları görülmektedir. Düzeltici faaliyetlerin uygulanması için girişimler başlatılsa da kuruluşların bazı özel yaklaşımları nedeniyle kök nedenlerden çok uygunsuzluğa neden olan semptomların adreslendiği görülmektedir. Uygunsuzlukların etkin olarak ortadan kaldırılması için denenmiş araç ve yöntemler bulunmaktadır.

Düzeltme ve Düzeltici Faaliyetler

 

Düzeltici faaliyet için problem çözebilen yetkinlikler gerekmektedir. Denetlenen sadece denetçi tarafından tespit edilen durumu düzeltiyorsa uygunsuzluğun bütünsel etkisini adreslememektedir. Yönetim Sistemini gerçekten geliştirmek isteyen denetlenen veya süreç sahibi tespit edilen uygunsuzluğu ortadan kaldırmadan ya da izole etmeden önce uygunsuzluğun kontrolü ve değerlendirilmesi için ilave örneklemeler alır. Bir uygunsuzluk izole edilmiş bir olay ve paydaş ve müşteriler üzerinde düşük riske sahip ise uygunsuzluğu ortadan kaldırmak için zaman ve kaynak harcamak değer yaratan aktivite değildir.

 

 

 

 

 

 

Sürekli İyileştirme

Sürekli İyileştirme

Sürekli İyileştirme   

Sürekli İyileştirme kavramı Kalite Yönetim Sistemlerinin gerekliliği gibi görünmekle birlikte aslında yaşantımızın bir parçasııdır. Hiçbir varlık kendini iyileştiremeden yaşamını sürdüremez, süredürmeye çalışsa dahi uzun süre varolamaz yada kalitesiz bir yaşam seyreder. Evet sürekli iyileştirme yaşamın her alanında, çocuk gelişimi, eğitim, iş yaşamı, teknoloji, sanat, eğlence gibi alanları düşündüğümüzde zamanla hepsinin ne kadar iyileştiğine birlikte şahit oluyoruz.

Bu yazımızda sürekli iyileştirmenin en önemli unsurlarından biri olan liderlik ve değişim yönetimine değinmek istiyoruz. Sürekli iyileştirme olgusunun etkin olarak uygulanmasında liderlik ve değişim yönetimi çok önemlidir.

 

Sürekli İyileştirme   

 

Liderlik, Değişim Yönetimi ve Sürekli İyileştirme

 

Lider olan kimse çalıştiği kuruluşun kültürü ile ilgilenen ve gerekli değişimleri kültürle yapan kimsedir, lider şirketteki alışkanlık tarzlarını ve işin yapılış tarzlarını değiştirir. Lider bu kültür değişimini dikte ederek, zorla değil, yaşamıyla, hayat felsefesiyle örnekler sunarak yapmalıdır. Diğer taraftan lider kuruluşun kültürünü yozlaştırmamalı ve temeldeki vasıfların da devamını sağlamalıdır.

Inward looking, outward looking dikkate alınmalıdır, bu yapılmazsa bürokrasi ve içeri dönük yöneticilik artar, halbuki dışa, piyasaya dönük olunmalıdır, böylelikle dünyadaki şirketlerle yarış haline girilebilir.

Not/ Örnek: Mercantilizm

Mercantilizm 15-18. Yüzyıllar aradında Avrupa’da kilisenin öncülüğünde ortaya çıkmış ekonomik bir teoridir, sömürünün başlangıcıdır. Batılı ülkeler özellikle Afrika’da sörürü uygulayarak buradaki kaynakları kendi ülkelerine getirmişler ve sonradan bu kaynaklar enflasyon yaratmıştır. Fakat 2008 krizi ile birlikte tersine mercantilizm başlamıştır ve Batı (ABD ve Avrupa) bedel ödemeye başlamıştır. Bu önümüzdeki 10 sene sürecek gibi gözükmektedir, batıda şuan mevcut olan Bubble Economy (üretmeden/yaratmadan oluşan ekonomid)’dir. Bugüne kadar batı ürün yeniliğini elinde tuttukça dünyaya hakim olmuştur, fakat artık doğu da üretmeye başlamıştır ve tarih batıya bedel ödetecektir, üretim yapan doğu ülkeleri batının şirketlerini bile ele geçirebilecektir. Günümüz ekonomik, global şartlarında ayakta durabilmek için gelişen, yenileşen süreçlere açık ve dışa dönük olunmalıdır.

 

Kalite Kültürü

Kalite Kültürü

Kalite Kültürü

Kalite ile ilgili yapılmış ve yapılmakta olan araştırmalar kuruluşlarda Kalite Kültürünün oluşturulması ve sürdürülmesi için önemli bilgiler açığa çıkarmaktadır.

·         Liderlik, vizyon ve değerler Kalite Kültürünün temelini oluşturur.

·         İdeal organizasyonlar müşteri ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bu beklentilerin karşılanması konularında diğer kuruluşlara oranla daha başarılıdırlar.

·         Global organizasyonlar Kalite Kültürünün geliştirilmesi için yoğun programlar, kaliteye yatırımlar yapmaktadırlar.

·         Global organizasyonlar risk önleme ve inovasyon faaliyetlerini ödüllendirerek Kalite Kültürünün etkinliğinin artmasını sağlamaktadırlar.

Kurumların ürün ve hizmet kalitelerini oluşturmaları için kurmaları gereken Kalite Kültürünü daha iyi anlamak için kuruluşları insan vücuduna benzetebiliriz. İnsan vücudu yaşamını sürdürebilmek ve arzu ettiği kalitede bir yaşam sürebilmek için gerekli prosesleri yürütmelidir. Bu prosesler iyi beslenmek, spor yapmak vs. olarak örneklendirilebilir.

Tıpkı insan vücudunda olduğu gibi organizasyonların da rekabet edebilmeleri ve hedeflerine ulaşabilmeleri için benzer süreçleri oluşturup sürdürmeleri gerekir. Organizasyonlar süreçlerden oluşur bu süreçler insan faktörü devreye girerek ürün ve hizmet üretir. Süreçlerin başarısının arttırılması için kuruluşların belirli bir Kalite Kültürü oluşturmaları gereklidir. Kalite Kültürü her kuruluşa özel olarak ilgili kuruluş tarafından oluşturulmalı ve sürdürülmelidir. Bu noktada farklı firmalara ait uygulamalar kıyaslama unsuru olarak örnek alınabilir. Ancak her kurumun yapısı ve süreçleri birbirinden farklı olduğundan Kalite Kültürü direk olarak kopyalanamaz yapılsa da kuruluşa fayda sağlamaz. Kurumlar yapı, kültür, coğrafya, eğitim, davranış bakımından birbirilerine göre farklılık arz eder. Bu nedenle her kurum kendi iç dinamiklerine hizmet eden bir Kalite Kültürü sağlamalıdır.

 

AS 9100 Havacılık Kalite Standardı

AS 9100 Havacılık Kalite Standardı

AS 9100 Havacılık Kalite Standardı

Aşağıda Figür 1 de görüleceği üzere SMS temel bileşenleri İso 9001 gereklilikleri ile uyum içerisindedir. Buna rağmen global üreticiler giderek artan oranda İso 9001:2008 belgesine başvurmaktadır. Ayrıca Otomotiv Mühendisleri Birliği ve Havacılık Birliği 1999 yılında As 9100 standardını oluşturmuşlardır. Bu standart iso 9001 standardı ile birebir entegredir. AS 9100 standardı iso 9001’de olmayan bazı kalite ve emniyet gereklilikleri de içermektedir.

 

Figür 1

AS 9100 Havacılık Kalite Standardı Tablo

Aslına bakılırsa SMS Emniyet Yönetim Sistemleri, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı ve AS 9100 Havacılık Kalite Standardı birbiri ile etkileşim içerisinde ve tüm standartlar PDCA Plan-Do-Check-Act yani planla-uygula-kontrol et-önlem al mantığı ile çalışmaktadır. PDCA Plan-Do-Check-Act yani planla-uygula-kontrol et-önlem al döngüsü SMS Emniyet Yönetim Sisteminin çekirdeğini oluşturmaktadır.

AS 9100 Havacılık Kalite Standardı

Sürekli iyileştirme döngüsü değerlendirildiğinde Kalite Yönetim Sistemleri ve Emniyet Yönetim Sistemleri arasında birbirini tamamlayan bir etkileşim bulunmaktadır. Kalite Yönetim Sistemleri arıza ve hataların tespit edilerek müşteri odaklılık bakış açısıyla iyileştirilmesini hedef alır. Emniyet Yönetim Sistemleri ise tehlike tanımlama, risk değerlendirme ve risk yönetimine odaklanır. Kalite Yönetim Sistemleri daha geniş bir perspektif izlediğinden ürüne yönelik emniyet konularına kadar derinlemesine odaklanmayabilirler. Emniyet daha çok potansiyel hata veya risklere sebep olabilek hatalara odaklanır. Emniyet birimleri arızalara yönelik riskleri azaltmak için faaliyet yürütürken Kalite Yönetim birimleri faaliyetlere daha bütünsel pencereden bakar.

 

AS 9100 Havacılık Kalite Standardı

Ürün ve hizmet kalitesini oluşturan belirleyiciler;

  • Güvenirlik
  • Çekicilik
  • Emniyet

Bu terminolojiler bir araya gelerek aslında kalite ve emniyet arasındaki ilişkiyi güçlendirirler.