İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi

Personel Seçiminde Seçici Olmak, Yüksek Kalibrasyonlu Personel Yetiştirmek

Son zamanlarda sık dile getirilen konulardan biri “para dünyayı döndürüyor”. Bu noktada bizlerin yapabileceği ise işimizden memnun bir şekilde eve gitmektir. Birilerinin ise oluşan faturaları ödemesi gerekir. İnsan Kaynakları yönetimi ile ilgili birçok kurum ve kuruluşun farklı görüşleri bulunmaktadır. Çalışanların iş motivasyonunun arttırılması günümüzün en çok konuşulan konularından biridir. Yapılan tüm araştırmalar çalışan motivasyonunun yüksek olduğu kuruluşların daha üretken, karlı ve verimli olduklarını göstermektedir. En son yapılan bir araştırma motivasyonu yüksek çalışanların organizasyonların can damarları olduklarını tekrar kanıtlamıştır.

Büyük bir araştırma kuruluşunun en yüksek performanslı şirketinin %25 inin düşük performanslılara göre belirgin olarak;

 • daha üretken,
 • karlı,
 • müşteri memnuniyeti yüksek,
 • üretim döngüleri daha hızlı,
 • devamsızlıkları düşük,
 • daha az iş güvenliği kazası yaşadığı

 

sonucuna varılmıştır.

Yukarıdaki araştırma şirketlerin istihdam konusunda neden hassas davrandıklarının kanıtıdır diyebiliriz. Çalışan motivasyonu doğru kişinin doğru pozisyonda çalıştırılması konusu ile doğrudan ilişkilidir. Bir çalışan işe veya yeni bir departmana alındığında kendisinden maksimum verim elde etmenin yolu ona uygun işi vermekten geçer.

Görülebileceği üzere İnsan Kaynakları Yönetimi süreci artık şirketler için çok önemli bir aşamaya ulaşmıştır. İnsan Kaynakları Yönetimi sürecinin etkin ve daha verimli hale getirilebilmesi için yoğun araştırmalar yapılmaktadır. EFQM, 6 Sigma, OPEX gibi sistemler çalışan memnuniyeti ve verimliliği baz almaktadır. Ayrıca İnsan Kaynakları Yönetimi süreçlerinin geliştirilmesi amacıyla İnsan Kaynakları Yönetimi Danışmanlığı veya aynı sektördeki firmalar ile kıyaslama çalışmaları yapılmasını tavsiye ediyoruz.

Detaylı bilgi için www.kaliten.com

 

 

 

 

 

 

Sistem Mühendisliği Nedir

Sistem Mühendisliği Nedir

Sistem Mühendisliği Nedir?

Yirmi birinci yüzyıl teknolojisi sayesinde büyük ölçekli şirketlerin etkin ve verimli olarak yönetilmeleri Sistem Mühendisliği yardımıyla oldukça kolaylaşmıştır. Kalite Mühendisliği kalite organizasyonların vazgeçilmez kişilikleri olmuşlardır. Sistem Mühendisliği ile imkansız olduğu düşünülen konular gerçekleştirilebilmektedir. Sistem Mühendisleri veya kalite mühendisleri cephaneliklerinde bulunan kalite araçları ile çok önemli izleme ve ölçme metodolojileri oluşturmaktadırlar. Sistem Mühendisliği kayıpların azaltılması, varyasyonların iyileştirilmesi, süreçlerin etkinleştirilmesi, verimliliğin arttırılması gibi konularda çözüm aracı olmaktadır.

Sistem Mühendisliği Nedir?

Sistem Mühendisliğinin Faydaları

 1. Sistem Mühendisliği, Sistem Mühendisleri, Kalite Mühendisleri dünyaya farklı açıdan bakmaktadırlar. Örneğin tavandaki bir ampüle baktığımızda bir mühendis bir materyalden çok gördüğü cisimi bir puzzle, denklemler bütünü olarak değerlendirir. Mühendisler bilimi çözüme dönüştürürler.
 2. Sistem Mühendisliği, Sistem Mühendisleri, Kalite Mühendisleri dünyanın problem çözücüleridir.
 3. Sistem Mühendisliği, Sistem Mühendisleri, Kalite Mühendislerinin sınırları yoktur. Mühendisler pozitif düşünce yoluyla bastıran ihtiyaçlara çözüm geliştirirler.
 4. Sistem Mühendisliği, Sistem Mühendisleri, Kalite Mühendisleri günlük yaşamı etkilemektedirler. Atıklarımızın tümü değerlendirilebilir veya birileri onlara ihtiyaç duyabilir.
 5. Sistem Mühendisliği, Sistem Mühendisleri, Kalite Mühendisleri iyi ücret almaktadırlar. Sistem mühendisliğinin en güzel yanlarından biri başarılı bir projenin ardından prim almaktır.
 6. Sistem Mühendisliği, Sistem Mühendisleri, Kalite Mühendisleri geleceğe uzanan köprülerdir.
 7. Sistem Mühendisliği, Sistem Mühendisleri, Kalite Mühendisleri birer artisttir.
 8. Sistem Mühendisliği, Sistem Mühendisleri, Kalite Mühendislerinin global erişimi bulunmaktadır. Gelişen teknoloji sayesinde mühendisler edindikleri bilgi ve tecrübeleri kolaylıkla yayabilirler.
 9. Sistem Mühendisliği, Sistem Mühendisleri, Kalite Mühendisleri fedekarlardır. Mühendislik adam saat tasarrufuna katkı sağlar. Sistem Mühendisliği işlerin etkinleştirilerek verimliliğin arttırılmasına hizmet eder.
 10. Sistem Mühendisliği, Sistem Mühendisleri, Kalite Mühendisleri entelektüellerdir. Eğer tüm çalışanlar işlerini doğru yapsalardı mühendislere ihtiyaç olmazdı, gerçekte mühendisler üretim veya hizmet proselerinin geliştirilmesine hizmet ederler. Çözmeye çalıştığınız problem ne kadar büyükse çözümü o kadar memnun edicidir.

Detaylı bilgi için www.kaliten.com

 

Kalite İle İlgili Terimler

Kalite İle İlgili Terimler

Kalite İle İlgili Terimler

Kalite İle İlgili Terimleri sizler için aşağıda tanımladık. İstifadenize sunarız.

 

Müşteri odaklılık

Kuruluşlar müşterilerine bağlıdır. Bu nedenle kuruluşlar, mevcut ve gelecekteki müşteri ihtiyaçlarını anlamalı, müşteri şartlarını karşılamalı ve müşteri isteklerini aşmaya istekli olmalıdır.

Liderlik

Liderler kuruluşta amaç ve yönetim birliğini oluşturur.Liderler, kuruluşun hedeflerine ulaşılması için çalışanların tam katılımının sağlandığı kuruluş içi ortam oluşturmalı ve sürdürmelidirler.

Çalışanların katılımı

Her seviyedeki çalışanlar kuruluşun temelini oluşturur. Onların tam katılımı, yeteneklerinin kuruluş yararına kullanılmasını sağlar.

 

Proses (süreç) yaklaşımı

İstenen sonuca, faaliyetler ve ilgili kaynaklar bir proses olarak yönetildiğinde daha verimli olarak ulaşılır.

Yönetimde sistem yaklaşımı

Birbirleri ile ilgili proseslerin bir sistem olarak tanımlanması, anlaşılması ve yönetilmesi, hedeflerin gerçekleştirilmesinde kuruluşun etkinliğine ve verimliliğine katkıda bulunur.

Sürekli iyileştirme

Kuruluşun toplam performansının sürekli iyileştirilmesi kuruluşun sürekli hedefi olmalıdır.

 

Kalite İle İlgili Terimler

 

Karar vermede gerçekçi yaklaşım

Etkin kararlar verilerin ve bilginin analizine dayanır.

Karşılıklı yararlar sağlayan tedarikçi ilişkileri

Bir kuruluş ve tedarikçileri bibirlerine bağımlıdır. Karşılıklı yararların gözetildiği bir ilişki her iki tarafın da değer yaratma yeteneğini artırır.

 

 

SİSTEM NEDİR?

Farklı elemanların kendi yapısal özelliklerini kaybetmeden aynı amaç için verimli ve koordineli hareketine denir.

 

YÖNETİM NEDİR?

Kuruluşun amaçları doğrultusunda;

Politika ve Hedefleri belirleyen,

bu politika ve hedefleri başarmak için, sistem elemanlarının rollerini tanımlayan (insan, tesis, makina, teçhizat, prosedürler vb.) ve

bu elemanların amaca yönelik, koordineli hareketini sağlayan,

ihtiyaç olduğunda gerekli revizyonları yapan

anlayıştır.

Kaliteyi amaç edinen ve sistematik hareketin verimliliğini sağlayan yönetim anlayışıdır.

Kuruluşları önleme ve ölçme maliyetlerinin altına girmeye zorlayan ve başarısızlık maliyetlerini ortadan kaldıran veya azaltan bir yaklaşımdır.

Doğada tüm canlılar birbirlerinden beslenirler(besin zinciri). Kendi beslendikleri canlıların yok olması onlarında yok olmasının başlangıcı anlamına gelir. Bu sebepten dolayı, beslendikleri canlıların yok olmaması için beraber yaşamanın yollarını aramak zorundadır. Ayrıca, değişen duruma da (şimdiki ve gelecekteki) adaptasyon zorunluluğu vardır.

Doğadaki bu yaklaşım, tüm kişi, kurum ve kuruluşlar için geçerlidir.

 

Kalite İle İlgili Terimler

 

Çalışanlar:Çalışandan emeğini, enerjisini, zamanını alır; onlara maaş, sosyal ve kültürel imkanlar ile kendilerini geliştirebilmeleri için fırsat yaratır.

Tedarikçiler:Tedarikçiden mal ve hizmet alır, onlara finans ve bilgi desteği verir.

Müşteriler:Müşteriden para ve geri bildirim alır, onlara iyi bir ürün ve hizmet sağlar.

İlgili Kuruluşlar ve Toplum: İlgili Kuruluşların standartlarından, yasalarından ve teşviklerinden faydalanır, bunun karşılığında vergi vererek ve istihdam sağlayarak fayda yaratır.

Etkinlik: Yaptığımız tüm faaliyetlerde plan-sonuç ilişkisini göz önünde bulundurmak

Verimlilik: Yaptığımız tüm faaliyetlerde kaynak-sonuç ilişkisini kurmak

 

Risk Yönetimi

Risk Yönetimi

Risk Yönetimi

Risk Yönetimi ve Risk Maliyetlerinin Azaltılması

Risk Yönetimi uluslararası literatürde “Risk and uncertainty” yani Risk ve Belirsizlik olarak adlandırılır. Uncertainty kavramı olasılık olarak da nitelenmektedir.

Yapılan tüm çalışmalar ve yönetim araştırmaları risk ve belirsizlikleriz ortadan kaldırılması ile ilgilidir. Eğer yapılan işlerde risk ortaya çıkmasaydı müdür ve yöneticilere gerek olmazdı. Eğer her şey kesin ve öngörülebilir olsaydı yönetilmesi gereken herhangi bir iş olmayacaktı.

Risk üzerine bir fiyat belirlenebilen bir durumdur.

Belirsizlik ise ölçülemeyen risk veya olasılıktır.

Risk Yönetimi

Kuruluşlar iki durum arasında karar veririler;

 1. Riskten kaçınan kuruluşlar
 2. Riski tolere eden kuruluşlar

Risk Yönetimi ve Risk Seviyeleri

Risk Yönetim dört adet risk kategorisi tanımlar bular risk kabulü, riskin transferi, riskin azaltılması ve ikinci aşamada yine riskin azaltılmasıdır. Şekilde görüleceği üzere organizasyonlar belirlenen veya ortaya çıkarılan risklere karşı dört yol ile karşılık verirler.

 1. Riskin Kabulü

Düşük önem ve olasılığı aza olan risklerin kabul edilmesi çoğu zaman organizasyonlar için en mantıklı karadır. Pazar payını arttırma kararı veren bir firmanın online yazılımına yönelik tehdit ve riskleri kabul etmesi bu duruma örnek olarak gösterilebilir.

 

 1. Risk Transferiveya Engellenmesi

 

Organizasyonlar eğer isterlerse riskleri tümden ortadan kaldırma yoluna gidebilirler. Örneğin ilaç şirketleri hukuki dava olasılığı ve insan sağlığı etkenlerinden dolayı riskleri tamamen ortadan kaldırmayı hedef alırlar. Buna alternatif olarak bazı kuruluşlar risklerini üçüncü taraf sigorta kuruluşları veya servis sağlayıcılara transfer edebilirler.

 

 1. Riskin Azaltılması (Altsağ)

Etkisi ve olasılığı yüksek olan risklere karşı önleyici faaliyetler uygulama yoluyla yapılan tekniktir.

 

 • Risk transferi veya engellenmesi faaliyetleri aşağıdaki süreçleri içerir;
 • Uygun tasalanmış ürünler
 • Uygun tasalanmış prosesler
 • Uygun tasalanmış üretim alanları
 • Uygunluk Yönetimi
 • Önleyici Faaliyet Yönetimi
 • İş çeşitlendirme, yaygınlaştırma, genişletme
 • İhtiyaç olmayan katma değersiz süreçlerin ortadan kaldırılması

 

 1. Riskin Azaltılması (üst sol)

Olasılığın yüksek etkinin düşük olduğu risklere yönelik yapılan önleyici faaliyetlerdir. Söz konusu riskler önleyici faaliyetler ile de azaltılabilir. Risklerin azaltılması faaliyetlerinde organizasyonlar risk seviyesine göre risk azalma maliyetlerini dengelemelidirler. Risk azalmak için kullanılacak harcama riskin ortaya çıktığı durumda oluşturacağı maliyetten daha düşük olmalıdır.

 

Risk Yönetimi

 

Risk seviyesi genel olarak aşağıdaki gibi belirlenir.

Risk Seviyesi=olasılık*şiddet

 

Son olarak söylemek istediğim konu riski ve olasılığı kavramış ve bu konudaki farkındalığı yüksek olan yöneticiler çalıştıkları organizasyonları daha iyi yönetirler.

www.kaliten.com

 

Kalite Dokümanları

Kalite Dokümanları

Kalite Dokümanları

Günümüz iş koşullarında bazı kuruluşların aşırı büyümesi veya birleşmeler nedeniyle şirketlerin doküman yapılarında ciddi yoğunluklar görülmektedir. Bu noktada çoğu şirket yöneticisi bizlere kontrollü dokümanlar konusunda yoğun sorular sormaktadırlar. Kalite Dokümanları neleri kapsamalı ve hangi dokümanlar kontrollü olmalıdır? Şirketler dokümantasyon yapılarına göre kurum içi uygulamalarını prosedür, el kitabı, talimat, yönetmelik, akış şeması, diagram gibi farklı formlar aracılığıyla yayımlamaktadırlar. Örneğin çok yakın bir tarihte aldığım mailde bir yönetici şirketinin tam 9000 adet kontrollü dokümanının olduğunu ve gerçekte bunların ne kadarına ihtiyaç olabileceğini sordu. İş süreçlerinin verimliliği için faaliyetlerin dokümante olması, revizyon veya ihtiyaç halinde güncel olarak erişilebilir olması önemlidir. 9000 adet kontrollü dokümanın güncelliğinin sağlanması gerçekten zor bir iştir.

Kalite Dokümanları

Doküman Yönetiminin temel şartları;

 • Dokümanlar doğru olmalı
 • Dokümanlar güncel olmalı
 • Dokümanların tanımlı dağıtım listeleri olmalı

Evet gelelim 9000 adet dokümanın güncelliğinin takibine, bu noktada sizlere bazı ipuçları verebiliriz.

Kalite Dokümanları

Doküman kontrol yönetiminin etkin ve verimli işletilebilmesi için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

 1. Dokümanın herhangi bir ürüne veya sürece ait olup olmadığını tanımlayın. Proses veya ürün geçerli değil ise o dokümanı güncellemenize gerek yoktur. Hukuk birimi ile görüşerek dokümanın ne kadar süre arşivleneceğini öğrenebilirsiniz.
 2. Dokümanın içeriğinde gözden geçirilmesi gereken şartların olup olmadığını veya bilginin referans veya kılavuz amaçlı olup olmadığını tanımlayın. Kılavuz ve referans dokümanların kontrol edilmesine gerek yoktur.
 3. Dokümanın revizyon geçmişini inceleyin, buradan doküman içerisindeki bilgilerin ne sıklıkla güncellendiğini öğrenebilirsiniz.
 4. Dağıtım listesinin güncel olup olmadığını kontrol edin. Dokümana ihtiyacı olmayan kullanıcıların listeden çıkarılmasını sağlayabilirsiniz.
 5. Farklı dokümanların bir araya getirilip getirilmeyeceğini değerlendirin. Örneğin birbirinden ayrı birçok prosedürün toplandığı bir kitap oluşturulabilir mi?

Detaylı bilgi ve kaynak için bizimle iletişime geçebilirsiniz

www.kaliten.com