ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

1996 Yılında yayınlanmıştır.

İso 14001:2005 Revizyonu güncel olarak kullanılmaktadır. Referans doküman İso 14004:2006 Çevre Yönetim Sistemleri Prensipler, Sistemler ve Destekleyici Tekniklere Dair Genel Kılavuz.

İso 14001 Çevre Yönetim Sisteminin Faydaları;

 • Yasal mevzuat ve diğer şartlara uyumun arttırılması
 • Çevre performansının arttırılması
 • Rekabette avantaj sağlanması
 • Kurumların itibarının arttırılması
 • Hammadde ve enerji tasarrufu sağlanması
 • Kaynakta kirliliğin azaltılması
 • Sanayi devlet ilişkilerinin geliştirilmesi
 • Makul maliyette sigorta temini
 • Yatırımcı kriterlerinin karşılanması
 • Kredi temininin kolaylaştırılması
 • Toplumla ilişkilerin iyileştirilmesi
 • Kaza ve benzeri olayların azaltılması
 • Kurum adına veya kurum için çalışan kişilerin çevre bilincinin arttırılması

 

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

Çevre Yönetim Sisteminin Şartları;

4.1 Genel Şartlar

4.2 Çevre Politikası, kuruluş politikada yazan her şeye uymak zorundadır.

4.3.1 Çevre Boyutları, kuruluş önemli çevre boyutlarını tanımlamalıdır. Öncelikli olarak önemli çevre boyutlarına yoğunlaşmak gerekir. Çevre Boyutları için prosedür oluşturmalı, uygulamalı ve dokümante etmelidir.
4.3.2 Yasal ve Diğer Şartlar, kuruluş Çevre Boyutları bakımından mevzuata ve yasal şartlara uymayı kabul ettiğinin ve diğer şartları belirlemelidir.
4.3.3 Amaçlar, Hedefler ve Program/Programlar, çevre amaçları ve hedefleri dokümante edilmeli, uygulanmalı ve devamlılığı sağlanmalıdır. Amaçlar, Hedefler ve Program/Programlar çevre politikası ile uyumlu olmalıdır.
4.4.1 Kaynaklar, Görevler, Sorumluk ve Yetki, Çevre Yönetim sistemi için gerekli kaynaklar garanti altına alınmalıdır. Kaynaklar insan, teknolojik ve mali kaynakları içerir. Sorumluluk ve Yetki yönetim temsilcisini de kapsar. Çevre Yönetim Sistemi performansı üst yönetim ile paylaşılmalıdır.
4.4.2 Uzmanlık, Eğitim ve Farkında Olma, Tedarikçi firma çalışanları Uzmanlık, Eğitim ve Farkında Olma maddesi kapsamında değerlendirilir.
4.4.3 İletişim, iletişim iç ve dış olarak ayrılır. Dış iletişim şahıs ve kurumları içermelidir.
4.4.4 Dokümantasyon
4.4.5 Dokümanların Kontrolü
4.4.6 Faaliyetlerin Kontrolü, Sözleşmeler, satın alma, destek hizmetler, pazarlama ve reklam, müşteri hizmetleri, ham madde temini, bakım süreci, tasarım ve geliştirme vs.
4.4.7 Acil Duruma Hazır Olma ve Müdahale, Acil durum prosedürleri hazırlanmalıdır.  Ayrıca zaman zaman bu prosedürler denemeye tabi tutulmalıdır.
4.5.1 İzleme ve Ölçme, Prosedür oluşturmak gerekiyor. Hedefler, ölçüm ve kontrol sonuçları kuruluş içi, tedarikçiler ve paydaşlar ile paylaşılabilir.
4.5.2 Uygunluğun Değerlendirilmesi, yasal ve diğer şartlara uygunluk periyodik olarak takip edilmeli ve prosedür oluşturulmalı. Sonuçlar değerlendirilmeli ve değerlendirme kayıtları saklanmalıdır. Uygunluk değerlendirme tetkik, inceleme, mülakat yoluyla yapılabilir.
4.5.3 Uygunsuzluk, Düzeltici Faaliyet ve Önleyici Faaliyet, Düzeltici Faaliyet ve Önleyici Faaliyetlerin uygulanması için prosedür oluşturulmalıdır. Düzeltici Faaliyet ve Önleyici Faaliyetler çevre etkilerinin azaltılmasını kapsamalıdır. Düzeltici Faaliyetlerin etkinliği gözden geçirilmelidir. Alınan önlemler çevresel etkilerin büyüklüğü ile uyumlu olmalıdır.
4.5.4 Kayıtların Kontrolü, kayıt gerektiren hususlar ilgili proseslerde dokümante edilmelidir.
4.5.5 İç Tetkik, Çevre Yönetim sistemi ISO 14001 Standardının gerektirdiği gibi kurul muş mu?, Uygulanıyor mu? Sürekliliği sağlanıyor mu? Tetkikler planlanan aralıklarda gerçekleştirilir. Bu doğrultuda tetkik programları oluşturulmalıdır. Tetkik programlarının sürekliliği sağlanmalıdır. Tetkik kriterleri, kapsamı ve sıklığı tanımlanmalıdır.
4.6 Yönetimin Gözden Geçirmesi, üst yönetim Çevre Yönetim Sisteminin uygunluğunu gözden geçirmelidir. YGG konuları standartta belirtilmiştir.

 

OHSAS 18001İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi karşılaştırma

OHSAS 18001İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
OHSAS 18001İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

OHSAS 18001İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 14001 Çevre Yönetim  Sistemi karşılaştırma

OHSAS 18001İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 14001 Çevre Yönetim  Sistemi maddelerinin karşılaştırmasını aşağıda görebilirsiniz.

 

1. Kapsam 1.Kapsam
2.Atıf Yapılan   Standardlar ve/veya Dokümanlar 2.Atıf Yapılan   Standart ve/veya Dokümanlar
3.Terimler Ve   Tarifler 3.Terimler ve   Tarifler
4.İsg Yönetim   Sistemi Şartları 4.Çevre Yönetim   Sisteminin Şartları
4.1 Genel Şartlar 4.1 Genel Şartlar
4.2 İsg Politikası 4.2 Çevre Politikası
4.3 Planlama 4.3 Planlama
4.3.1 Tehlike   Tanımlaması, Risk Değerlendirmesi ve
Kontrollerin Belirlenmesi
4.3.1 Çevre   Boyutları
4.3.2 Yasal Ve Diğer   Şartlar 4.3.2 Yasal ve Diğer   Şartlar
4.3.3 Hedefler ve   Programlar 4.3.3 Amaçlar,   Hedefler ve Program/Programlar
4.4 Uygulama ve   İşletme 4.4 Uygulama ve   Faaliyetler
4.4.1 Kaynaklar,   Görevler, Sorumluluk, Hesap Verme ve Yetki 4.4.1 Kaynaklar,   Görevler, Sorumluk ve Yetki
4.4.2 Eğitim, Bilinç   ve Yeterlilik 4.4.2 Uzmanlık,   Eğitim Ve Farkında Olma
4.4.3 İletişim,   Katılım ve Danışma 4.4.3 İletişim
4.4.4 Dokümantasyon 4.4.4 Dokümantasyon
4.4.5 Doküman   Kontrolü 4.4.5 Dokümanların   Kontrolü
4.4.6 İşletme   Kontrolü 4.4.6 Faaliyetlerin   Kontrolü
4.4.7 Acil Durum   Hazırlığı ve Bu Hallerde
Yapılması Gerekenler
4.4.7 Acil Duruma   Hazır Olma ve Müdahale
4.5 Kontrol 4.5 Kontrol Etme
4.5.1 Performans   Ölçümü ve İzleme 4.5.1 İzleme ve   Ölçme
4.5.2 Uygunluğun   Değerlendirilmesi 4.5.2 Uygunluğun   Değerlendirilmesi
4.5.3 Kazalar,   Olaylar, Uygunsuzluklar, Düzeltici ve
Önleyici Faaliyetler
4.5.3 Uygunsuzluk,   Düzeltici Faaliyet ve Önleyici Faaliyet
4.5.4 Kayıtların   Kontrolü 4.5.4 Kayıtların   Kontrolü
4.5.5 İç Tetkik 4.5.5 İç Tetkik
4.6 Yönetimin Gözden   Geçirmesi 4.6 Yönetimin Gözden   Geçirmesi

 

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

 

1. Kapsam
2.Atıf Yapılan Standartlar ve/veya Dokümanlar
3.Terimler ve Tarifler
4.İsg Yönetim Sistemi Şartları
4.1 Genel Şartlar
4.2 İSG Politikası
4.3 Planlama

4.3.1 Tehlike Tanımlaması, Risk Değerlendirmesi Ve Kontrollerin Belirlenmesi

Standardın temel maddesidir. Tehlikelerin tanımlanması, risklerin değerlendirilmesi ve gerekli kontrollerin belirlenmesi için prosesler oluşturulmalı ve sürdürülmelidir.

Prosedürler;

Rutin ve rutin olmayan faaliyetleri kapsamalıdır.
4.3.2 Yasal Ve Diğer Şartlar

Kuruluş kontrolü altındaki çalışanlara ve ilgili taraflara yasal ve diğer şartlar hakkında bilgilendirme yapmalıdır.
4.3.3 Hedefler ve Programlar
4.4 Uygulama ve İşletme

4.4.1 Kaynaklar, Görevler, Sorumluluk, Hesap Verme ve Yetki

İSG ve İSG yönetim sistemi için nihai sorumluluğu üst yönetim üzerine almalıdır. Hesap verme sorumluluğu büyük şirketlerde yönetim veya icra kurulu üyesi veya dengi seviyede olması gerekir.

Yönetim Sistemi Temsilcisi sistemin kurulması ve işletilmesinden sorumludur. Aynı zamanda yönetim sistemi performansını üst yönetime sunmalıdır.

Yönetim işyerindeki kişilerin İSG şartlarına uymalarını sağlamalıdır. Taşeronların İSG yönetiminden sorumlu kişi de ayrıca tayin edilmelidir.
4.4.2 Eğitim, Bilinç ve Yeterlilik

Eğitim prosedürleri sorumluluk, yetenek, yeterlilik, bilgi düzeyi ve risk konularını içermelidir.
4.4.3 İletişim, Katılım ve Danışma

4.4.3.1 İletişim

Kuruluş İSG tehlikeleri ve İSG yönetim sistemi ile ilgili prosedürler oluşturmalı ve ilgili süreçleri yönetmelidir. İletişim prosedürleri kurum içi iletişim, tedarikçiler ve ziyaretçiler ile iletişim ve dış taraflar ile iletişimi kapsamalıdır.

4.4.3.2 Katılım ve Danışma

Çalışanlar İSG olay araştırmaları, tehlike tanımlama, risk tanımlama süreçlerine katılmalıdır. Taşeronlar katılım ve danışma faaliyetlerine dahil edilmelidir.
4.4.4 Dokümantasyon

Dokümantasyon politika, hedefler, ISG kapsamı, kayıtlar ve süreç etkileşimlerini içermelidir.

4.4.5 Doküman Kontrolü

Dokümanların oluşturulması, korunması, dağıtımı, revizyonu ve uygunluğu garanti altına alınmalıdır.
4.4.6 İşletme Kontrolü

Kuruluş İSG risklerinin yönetilmesi için gerekli süreçleri belirlemelidir. İşletme kontrolleri dokümante edilmek zorunda değildir. Aksaklık çıktığı durumda dokümantasyon gerekir. Değişim yönetimi kontrol kapsamına alınmalıdır.
4.4.7 Acil Durum Hazırlığı ve Bu Hallerde Yapılması Gerekenler

Potansiyel acil durum şartları tanımlanmalı ve garanti altına alınmalıdır. Planlama hem olası muhtemel durumları hem de gerçek durumları kapsamalıdır. Acil durum planları gözden geçirilmeli. Aynı zamanda acil durum planlarının periyodik olarak denemeden sonra ve acil durum meydana geldikten sonra düzenli olarak gözden geçirmelidir. Muhtemel acil durumlar yangın, sel, elektrik kesintisi, doğal afetler olabilir.

Acil durum planları 3 kısımdan oluşmalıdır. Planlama, olay anı ve sonrası önlemler.

4.5 Kontrol

4.5.1 Performans Ölçümü ve İzleme

Hedeflerin durumu, ölçüm sonuçları, kontrollerin etkinliği performansları ölçülmelidir. Nicel ve Nitel ölçümler performans izlenmelidir. Nitel ölçüm duygu ve değerlerin ölçülerek rakama dönüştürülmesidir. Nicel ölçüm ise direk rakama dönüşebilen performansların ölçülmesidir.

Performanslar proaktif ve reaktif olarak ölçülmelidir ve ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Performans ölçümü için araç ve ekipman kullanılıyorsa bu araç ve ekipmanların kalibrasyon süreçleri garanti altına alınmalıdır.
4.5.2 Uygunluğun Değerlendirilmesi

Yasal şartlara uygunluğun değerlendirilmesi süreci birincil ve ikincil şartlara uygun olarak garanti altına alınmalıdır.

4.5.2.2 Kuruluş uymayı taahhüt ettiği diğer şartları da değerlendirmelidir.
4.5.3 Kazalar, Olaylar, Uygunsuzluklar, Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler

Olay;

Gerçekleşmiş veya gerçekleşmeye ramak kalmış olaylardır. Acil durum olayın ciddi boyutudur.

Yaralanmaya veya sağlığın bozulmasına veya ölüme sebep olan veya olabilecek potansiyele sahip olan işle ilgili olaylardır.

Ramak kala=hasarsız olay. Yaralanmaya sebep olamamış olaylardır.

Uygunsuzluk; Bir gerekliliğin karşılanamaması durumudur.

4.5.3.1 Olayların Araştırılması

Olayların Araştırılması;

Ardından düzeltici ve önleyici faaliyetler belirlenmelidir. Gerekli iyileştirmeler yapıldıktan sonra araştırmalara ait sonuçların yayınlanması gerekir.

 
4.5.4 Kayıtların Kontrolü

Olaylar kayıt altına alınarak araştırılmalı ve analiz edilmelidir.
4.5.5 İç Tetkik
4.6 Yönetimin Gözden Geçirmesi

 

4.1 Genel Şartlar 4.1 Genel Şartlar
4.2 İsg Politikası 4.2 Çevre Politikası
4.3 Planlama 4.3 Planlama
4.3.1 Tehlike   Tanımlaması, Risk Değerlendirmesi ve Kontrollerin Belirlenmesi 4.3.1 Çevre   Boyutları
4.3.2 Yasal Ve Diğer   Şartlar 4.3.2 Yasal ve Diğer   Şartlar
4.3.3 Hedefler ve   Programlar 4.3.3 Amaçlar,   Hedefler ve Program/Programlar
4.4 Uygulama ve   İşletme 4.4 Uygulama ve   Faaliyetler
4.4.1 Kaynaklar,   Görevler, Sorumluluk, Hesap Verme ve Yetki 4.4.1 Kaynaklar,   Görevler, Sorumluk ve Yetki
4.4.2 Eğitim, Bilinç   ve Yeterlilik 4.4.2 Uzmanlık,   Eğitim Ve Farkında Olma
4.4.3 İletişim,   Katılım ve Danışma 4.4.3 İletişim
4.4.4 Dokümantasyon 4.4.4 Dokümantasyon
4.4.5 Doküman   Kontrolü 4.4.5 Dokümanların   Kontrolü
4.4.6 İşletme   Kontrolü 4.4.6 Faaliyetlerin   Kontrolü
4.4.7 Acil Durum   Hazırlığı ve Bu Hallerde Yapılması Gerekenler 4.4.7 Acil Duruma   Hazır Olma ve Müdahale
4.5 Kontrol 4.5 Kontrol Etme
4.5.1 Performans   Ölçümü ve İzleme 4.5.1 İzleme ve   Ölçme
4.5.2 Uygunluğun   Değerlendirilmesi 4.5.2 Uygunluğun   Değerlendirilmesi
4.5.3 Kazalar,   Olaylar, Uygunsuzluklar, Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler 4.5.3 Uygunsuzluk,   Düzeltici Faaliyet ve Önleyici Faaliyet
4.5.4 Kayıtların   Kontrolü 4.5.4 Kayıtların   Kontrolü
4.5.5 İç Tetkik 4.5.5 İç Tetkik
4.6 Yönetimin Gözden   Geçirmesi 4.6 Yönetimin Gözden   Geçirmesi

 

İso 14001 Çevre Yönetim Sistemi Maddeleri

İso 14001 Çevre Yönetim Sistemi Maddeleri

1.Kapsam
2.Atıf Yapılan Standart ve/veya Dokümanlar
3.Terimler ve Tarifler
4.Çevre Yönetim Sisteminin Şartları 4.1 Genel Şartlar
4.2 Çevre Politikası
4.3 Planlama 4.3.1 Çevre Boyutları
4.3.2 Yasal ve Diğer Şartlar
4.3.3 Amaçlar, Hedefler ve Program/Programlar
4.4 Uygulama ve Faaliyetler 4.4.1 Kaynaklar, Görevler, Sorumluk Ve Yetki
4.4.2 Uzmanlık, Eğitim Ve Farkında Olma
4.4.3 İletişim
4.4.4 Dokümantasyon
4.4.5 Dokümanların Kontrolü
4.4.6 Faaliyetlerin Kontrolü
4.4.7 Acil Duruma Hazır Olma ve Müdahale
4.5 Kontrol Etme 4.5.1 İzleme ve Ölçme
4.5.2 Uygunluğun Değerlendirilmesi
4.5.3 Uygunsuzluk, Düzeltici Faaliyet ve Önleyici Faaliyet
4.5.4 Kayıtların Kontrolü
4.5.5 İç Tetkik
4.6 Yönetimin Gözden Geçirmesi