Kalite Kontrol

Kalite Kontrol

Günümüzde kalite kontrol hemen hemen tüm kuruluşlarda uygulanmaktadır. Kalite Kontrol Sistemleri kapsam olarak genişletilerek Kalite Yönetim Sistemi, Kalite Güvence, Toplam Kalite Yönetimi, Entegre Yönetim Sistemi gibi birçok sistemin geliştirilmesine temel olmuştur. Kalite Kontrol bir kuruluşun üretim yada hizmet sağlama noktalarındaki sinir uçlarının kontrol edilmesi yoluyla iyileştirilmesini amaçlamaktadır. En etkin iyileştirmeler Kalite Kontrol çalışmaları sonucunda yapılabilmektedir. Şirketlere süreçlerini yeniden tasarlama faaliyetlerine başlamadan önce operasyonların en alt katmanlarında iyileştirme çalışmalarını yürütmelerini tavsiye ederiz. Business Process Reengineering BPR veya Business Process Management BPM gibi organizasyonel ve operasyonel süreçlerin iyileştirilmesi çalışmalarından önce süreçler üzerindeki risklerin belirlenebilmesi ve yapılacak ideal değişikliklerin etkilerini önceden değerlendirebilmek amacıyla süreç sahipleri ve Kalite Kontrol ekipleri süreçleri izlemelidirler. Kalite Kontrol çalışmalarının analiz edilerek sonuçların değerlendirilmesi sonucunda 1. ve 2. Seviye süreçlerde değişiklikler yapılabilir. Süreçlerin kendilerinden farklı 1. seviye süreçleri olumsuz olarak etkilemeleri durumlarında BPR, Business Process Reengineering çalışmaları yapılabilir.

Neden Kalite Kontrol?

–       Kuruluşlar müşteri şartlarının yerine getirilip getirilmediğini izlerler,

–       Kalite Yönetim sisteminin performansının ölçümlenmesi ihtiyacı,

Kuruluşlar Proseslerin izlenmesi ve ölçülmesi için uygun metodlar belirleyerek sistem performansını izlerler. Metodlar süreçlerin hedeflere ulaşma oranını gösterirler.

Ürünler karakteristikleri üzerinden izlenir ve ölçülür. Kalite Kontrol faaliyetleri proseslerin belirli aşamalarında planlanır ve plan eşliğinde gerçekleştirilir. Kalite Kontrol planları kabul kriterleri ve uygunluğun kanıtını dair kayıtları hedeflerler. Planların çıktıları  kabul kriterleri ve uygunluğun kanıtını içerirler.

Kalite Kontrol çalışmaları ürün karakteristiklerini, hammaddelerde olması gereken özellikleri, ürün/hizmet kullanım şartları, ürün servis sorumlulukları, ürüne uygulanabilir yasal gereklilikler, ürün raf ömrü, ürün kullanım özellikleri, ürün emniyet şartları gibi spesifik özellikleri sorgulayabilir.   

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi-İç Tetkik-Bölüm 8.2.2

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi-İç Denetim, İç Tetkik-Bölüm 8.2.2

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Temel Maddeler, Prensipler, Koşullar

Kurum ve kuruluşlar yürütülmekte olan yönetim sistemlerinin etkinliğini ve verimliliğini kontrol etmek, tetkik etmek amacıyla belirli periyotlarda iç denetimler planlamalı ve gerçekleştirmelidir. Planlanan tüm denetimler denetim planı formatında organizasyonun içinde bulunan tüm fonksiyonlara yayınlanabilir. Denetim planları hazırlanırken denetimi yapılacak olan birimlerin özellikleri, ürün ve hizmetlerin beklentileri karşılanma oranı, hizmet ve kalite standartlarına uyum, daha önceki denetim sonuçları, açık olan uygunsuzluklar gibi konuların göz önünde bulundurulması gerekir. Planlanmış olan denetimlerin kapsamı, amacı, metod ve yöntemleri dokümante edilmelidir. Kuruluşlar denetim ekibinin seçimi ve gerçekleştirilecek denetimlerin tarafsızlığını ve bağımsızlığını garanti altına almakla yükümlüdür. Denetimlerin nasıl yürütüleceği, raporlama biçimi, takibi gibi hususların tanımlanarak dokümante edilmesi gerekmektedir. Denetim sonuçları denetim raporları kayıt altına alınmalıdır.

İç tektik-iç denetim, İç denetimlerin periyotları, denetim planları, denetim matrisleri, birimlerin kalite açısından durumu, öncelikli konular, önceki denetimlerin sonuçları, denetimlerde uygulanan denetim kriterleri, denetimlerin kapsamı, yöntemleri tanımlanmalıdır.

İç denetimler tarafsız olmalıdır. Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyetlerin uygulamaları takip edilmelidir.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi-Yönetim Temsilcisi-Bölüm 5.5.2

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi-Yönetim Temsilcisi-Bölüm 5.5.2

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Temel Maddeler, Prensipler, Koşullar

  • Kalite yönetim koşullarının oluşturulmasını, uygulanmasını ve sürdürülmesini sağlayacak sorumluluk ve yetkiye sahip yönetim temsilcisi tayin edilmelidir.
  • Yönetim Temsilcisi yönetime performans raporları sunar ve yönetim sistemi ile ilgili yönetimi bilgilendirir.
  • Yönetim Temsilcisi müşteri bilincinin organizasyonun tüm birimlerinde yerleşmesini sağlamalıdır.

ISO 9001 Sorumluluk, Yetki ve Haberleşme-Bölüm 5.5

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi-Sorumluluk, Yetki ve Haberleşme-Bölüm 5.5

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Temel Maddeler, Prensipler, Koşullar

 

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi madde 5.5 veya 5. Başlık altında Kalite Yönetim Sisteminde kuruluş tarafından Sorumluluk, Yetki ve Haberleşme konusunun nasıl tanımlanması gerektiği hakkında bilgi verilir. Kurum yönetimi, sorumluluk ve yetkilerin şirket içinde yukarıdan aşağıya iletilmesini garanti altına almalıdır.

ISO 9001:2008 Sorumluluk, yetki ve haberleşme Bölüm 5.5, madde 5.5, başlık 5.5 altında kuruluşun sorumluluk, yetki, iletişim konusunda hangi koşulları sağlaması gerektiği konusunda bilgi verilir. ISO 9001:2008 kuruluşun sorumluluk, yetki, iletişim koşullarının kuruluş tarafından garanti altına alınmasını şart koşar.

 

 

  • Kalite Yönetimi Sisteminin uygulanmasından sorumlu yönetici belirlenmelidir.
  • İç haberleşme, yönetim, Kalite Yönetimi Sisteminin kuruluşun tüm birimlerine nüfus edebilmesini sağlamak amacıyla iç haberleşme kanallarını sağlamalı ve tanımlamalıdır.