İso 9000 nedir

İso 9000 nedir? İso 9000 Kalite yönetim Sistemi Standardı İso 9001:2008 olarak adlandırılan uluslararası standardın 9000 serisi olarak yayınlanmış ilk versiyonudur. İso standartları her 5 yılda bir teknik komite tarafından revize edilmek durumundadır.

Revizyon zorunluluğu;

 • Teknolojik yenikliklere uyum sağlanması
 • Sistemsel çözümlerin geliştirilmesiyle insan kaynağından tasarruf edilmesi
 • Sektörel gelişmelerin değerlendirilerek standartların revize edilmesi

İhtiyaçlarından dolayı getirilmiştir.

Bazı kuruluşlar İso 9000 ve iso 9001 standartlarını birbirinden bağımsız veya ayrı belgeler olarak algılamaktadırlar. İso 9000 serisi iso 9001 standardının bir önceki versiyonudur.

Kuruluşlarda iso 9000 olarak asılı bulunan belgeler, belge yenileme denetimlerinin ardından iso 9001 olarak değiştirilmiştir. Belgesini yenilemeyen bazı firmalarda standardın eski versiyonu görülebilmektedir. İso 9000 belgesini asılı bulunduran firmalar belgelerini yenilememiş kabul edilmektedir. Sebebi bilinmemesine rağmen halen “iso 9000 kalite yönetim sistemi” kelimeleri kullanıcılar tarafından arama motorlarında aranmaktadır.

İso 9000 veya yeni versiyonu olan iso 9001 belgesine sahip olan kuruluşlar;

 • Uluslararası standardın kabul kriterlerine göre yönetilirler. (İso standardının gereklilikleri gerçekten uygulanırsa)
 • Sürekli iyileştirme çevrimi etkin olarak çalışır.
 • Müşteri beklentilerini karşılama oranı artar. Servis kriterlerinin arttırılması, hizmet kalitesinin yükseltilmesi
 • İso belgesi kuruluşlara pazar avantajı,

sağlar.

İso 9000 nedir? Kuruluşlara hangi faydaları sağlar?

 • Firmaların müşteri algısındaki imajlarının yükselmesini sağlar.
 • Müşteri memnuniyet oranının giderek yükselmesine olanak verir.
 • Satışların, müşterilerin artmasını sağlar.
 • Rekabet etme kabiliyetinin artmasına etki eder.
 • Tedarikçi ve iş ortaklarının daha iyi yönetilmesine olanak verir. Tedarikçilerle faydaya dayalı ilişkiler kurulmasını sağlar.
 • Yönetimin etkinliği ve yönetime olan bakış iyileşir.
 • Ürün ve hizmet maliyetleri azalır.
 • Kurum kültürünün oturmasına olnak verir.
 • Kalite bilinci oluşur.
 • Kalite bilinci organizasyonun en alt birimlerine kadar sirayet eder.
 • Etkin bir doküman yönetim sistemi sağlanır.
 • Kişiye bağımlılık azalır, işler sistematize edilir.
 • Faaliyetlerde standardizasyon sağlanır, iş yapma biçimleri tek tipliliğe doğru dönüşür.
 • Verimlilik artar.

İso 9000 nedir?

İso 9000 Kalite Yönetim Sistemi standardı, İso 9001:2008 standardının 1987 yılında yayınlanan versiyonudur.

İso 9000 Kalite Yönetim Sistemi

İso 9000 Kalite Yönetim Sistemi  iso 9001:2008 son versiyonlu kalite yönetim sistemi standardının 1987 yılında oluşturulmuş versiyonuna verilen isimdir. İso, Uluslararası Standardizasyon Kuruluşu tarafından tasrlanan iso standartlarının geçmişi 40 yıl öncesine dayanmaktadır. Standart ilk olarak rus ordusunda mali değeri yüksek bir proje ile başlatılmıştır. Temel amaç projenin yürütülmesi esnasında oluşabilecek aksaklıkları en aza indirgemekti. Proje yöneticileri projenin aksaklıklarla birlikte zarara uğramaması için çeşitli kontrol yöntemleri geliştirmişlerdir. Rus ordusu tarafından geliştirilen kontrol sistemi daha sonra Amerikan ordusu tarafından alınarak geliştirilmiştir. Amerikan ordusundan sonra İnglizler standardı kendileri için geliştirmişlerdir. İso standarda ilk şeklini 1987 yılında vermiştir.

 

İso 9000 Kalite Yönetim Sistemi 20 temel ögeden oluşur. 20 temel öge toplam 8 ana başlık altında sıralanmıştır. 8 Ana başlık aşağıdaki gibidir.

 

1. Kapsam

2. Atıf yapılan standartlar

3. Terimler ve tarifler

4. Kalite yönetim sistemi

5. Yönetim sorumluluğu

6. Kaynak yönetimi

7. Ürün gerçekleştirme

8. Ölçme, analiz ve iyileştirme

İso 9000 Kalite Yönetim Sistemi standardının önemli konuları;

 • Kalite Yönetim Sisteminin uygulanması yönetimin stratejik kararıdır.
 • Kalite Yönetim Sisteminin etkin tasarlanabilmesi için proses yaklaşımı oldukça önemlidir.
 • Zorunlu prosedürler Kalite Yönetim Sisteminin temelini oluşturur, herhangi birinin etkin işlememesi sistemi olumsuz etkiler.

 

Zorunlu 6 prosedür;

 

Dokümanların kontrolü prosedürü,

Kayıtların kontrolü prosedürü,

İç tetkik prosedürü,

Uygun olmayan ürün prosedürü,

Düzeltici faaliyet prosedürü,

Önleyici faaliyet prosedürü.

 

 • Standardın 4. Maddesi Kalite Yönetim Sisteminin kurulmasına ilişkin konuları tarif eder. Bu bölüm yönetimin sorumluluğundadır. Sitemin kurulması, yönetim temsilcinin görev ve sorumlulukları bu maddede anlatılır.
 •  7. Madde üretim ve hizmet gerçekleştirmeyi tarifler. Bu bölüm standardın en önemli bölümlerinden biridir. Kuruluşların verimlilik ve performansları bu bölümün nasıl uygulandığı sorusunun cevapları ile doğru orantılıdır. Açıkçası standardın uygulanması en zor maddelerinden biridir, üretim veya hizmet sunumunun tüm aşamalarının kontrolünü kapsar.
 • 8. Madde 7. Madde ile birlikte standardın en zor bölümüdür. Türkiye genelinde standardın 7. Ve 8. Maddesini etkin olarak uygulayan firma sayısı çok azdır.

İso 9000 Kalite Yönetim Sistemi sürekli iyileştirme odaklı olup 7. ve 8. Madde etkin işletildiği takdirde şirketlere %10 ila % 70 verimlilik artışı yaratmaktadır.

İso 9000 Belgesi

İso 9000 Belgesi en son haliyle İso 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi standardının ilk versiyonudur. İso 9000 Standardı 1987 yılında Türk Standartları Enstitüsü tarafından kabul edilerek ülkemiz genelinde uygulama çalışmaları başlatılmıştır. İso 9000 Belgesi Uluslararası Standardizasyon Örgütü olan ISO’nun ilk ürünüdür. İso 9000 Belgesialan kuruluş belgenin ardında birçok faydalar elde eder. Standartlar kuruluşların özerk yapı ve özelliklerine göre farklılık gösterir.
İso 9000 Kalite Yönetim Sistemi ile yönetilen kuruluşlar standardın 5 temel kavramını üzerinde yoğunlaşarak sistemlerini tasarlamak durumundadırlar. İso 9000 Belgesibu 5 temel kavram ile birlikte anlam kazanır. Maddelerin kapsamı birleştirildiğinde Kalite Yönetim Sisteminin bütünü oluşur.
1. Kalite Politikası, İso 9000 standardı bölüm 5.3
2. Kalite Yönetimi, İso 9000 standardı bölüm 4
3. Kalite Sistemi, İso 9000 standardı bölüm 4
4. Kalite Kontrol, İso 9000 standardı bölüm 7
5. Kalite Güvence, İso 9000 standardı bölüm 4

İso 9000 serisi ve diğer standartlar 5 yılda bir revize edilmek durumundadır.
İso 9000 Belgesi revizyonları;

• MIL-Q-9858 ABD Savunma teknolojisi
• AQAP Standardları 1968, NATO üyesi ülkeler için
• BS 5750, 1979 İngiltere için
• ISO 9000 1987 ISO tarafından yayınlanmıştır
• EN 29000 Standartları 1988 CEN tarafından yayınlanmıştır
• TS 6000 Kalite Güvence Sistemi Standartları 1988
• TSE EN ISO 9000/1991
• ISO 9001:1994, ISO 9002:1994, ISO 9003:1994
• EN 29000 Serisi EN ISO 29000, EN ISO 9000:1996
• Iso 9001: 2000Kalite Yönetim Sistemi Standardı
• İso 9001: 2004 Kalite Yönetim Sistemi Standardı
• İso 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi Standardı

İso 9000:2000 revizyonu ile standardının genelinde kuruluşlar için birçok fayda getirilmiştir. 2000 versiyonu sürekli iyileştirme noktasında farklı metodolojiler getirmiştir.
İso 9000 standardının ortaya çıkışı Toplam Kalite Yönetimi Sisteminin satın alınan hammadde veya girdiler kontrol edilmedikçe beklenen kalite seviyesine asla ulaşılamayacağı düşüncesine dayanmaktadır. Girdi veya hammaddelerin kontrolü ile başlayan izleme, ölçme ve iyileştirme odaklı faaliyetler zinciri İso standartlarının temel başlıklarını oluşturmuştur.
İso 9000 Belgesi almak için danışmanlık firmaları ile görüşerek süreçlerinizi standarda uygun tasarlayabilir ve gereken faaliyet adımlarını yürütebilirsiniz.

Kalite Kontrol Nedir?

Kalite Kontrol Nedir? Kalite Yönetim Sistemlerinin hedeflerini karşılamak amacıyla teknik, istatistik, ölçüm, deney gibi uygulamalar ile yürütülen faaliyetlerdir. Kalite kontrol yöntemlerinin temelinde iso 9000 kalite yönetim sistemi dayanmaktadır. Standardın 7. Maddesi üretim ve hizmetin gerçekleştirilmesi başlığı altında kalite kontrol yöntemleri tanımlanmaktadır. Üretim ve hizmet sunumunun kontrolü, üretim ve hizmet sunumunun serbest bırakılması, izleme, ölçme bölümlerinde kalite kontrol konuları yer almaktadır.

 • Kalite kontrol imalat veya hizmet sektöründe uygulanabilmektedir.
 • Kalite kontrol kuruluşun tüm fonksiyonlarında uygulanabilir.
 • Kalite kontrol sonucunda süreç aksaklıkları tespit edilebilir.
 • Kalite kontrol verimliliğin artmasına olumlu etki eder.
 • Kalite kontrol çalışanların farkındalığını arttırır.
 • Kalite kontrol bir iç denetim mekanizmasıdır.
 • Kalite kontrol yönetim sistemleri için tasarlanmış bir denetim mekanizmasıdır.

Kalite Kontrol Nedir? Nerelerde uygulanır?

 • Tedarikçi aracılığıyla temin edilen ürünlerin ana depoya ulaştığı noktalarda, girdi kontrol
 • Seri üretim yapılan kuruluşlarda üretim öncesi, muayene ilk olarak gözle yapılır ardından ürün veya hammaddeler inceleme labaratuvarlarına alınır.
 • Üretim alanlarının tümünde kalite kontrol uygulanabilir.
 • Kalite kontrol üretim sahasındaki hijyen koşullanı kapsayabilir.
 • Üretimi biten ürünler paketleme aşamasında son kontrolden geçirilir.

Kalite kontrol kuruluşların devamlılığının olmazsa olmaz unsurlarından biridir. Kalite kontrol sonucunda hatalı ürünlerin müşteriye ulaşması engellenir. Kalite Güvence Sistemleri Kalite kontrol faaliyetlerinin geliştirilmiş bütünüdür.

Kalite kontrol müşterilerin ürün üzerindeki algılarını iyileştirmek, ürün kalitesini arttırmak, ürünün hatalı çıkması sonucu oluşan kalitesizlik maliyetlerini azaltmak için uygulanır. Kalite kontrol ürünlerin hatalı olarak piyasaya çıkışını engeller.

Kalite kontrol devlet kuruluşları tarafındanda uygulanmaktadır. Tarım bakanlığı, sanayi bakanlığı, belediyeler gibi kuruluşlar halka hizmet veren ve ürün hizmet sağlayan firmalar üzerinde kalite kontrol uygularlar. Bu yolla halkın veya tüketicilerin kaliteli, doğru ürün veya hizmetlere en ekonomik fiyatlarla ulaşmasına imkan sağlanır.

Kalite Kontrol departmanları bazı kuruluşlarda Kalite Güvenceye bağlı bazılarında ise üretim departmanlarına bağlı çalışırlar. Üretim sektöründe genellikle üretim birimlerine bağlı kalite kontrol departmanları ile karşılaşılmaktadır.

Kalite Kontrol Nedir?

Kalite Kontrol ürüne yönelik kalite hedeflerinin gerçekleşme oranını belirleyen mekanizmadır.

Kalite Kontrol Sistemleri

Kalite Kontrol Sistemleri Kalite Yönetim Sistemi bulunan veya herhangi bir sistem olmayan tüm kuruluşlarda  uygulanır. Kalite Kontrol Sistemleri ürün veya hizmetlere dair çıktıların kalitesini arttırmak ve son kullanıcılara yani müşterilerine hatasız ürün ulaşmasını sağlamak amacıyla uygulanır. Ayrıca kalite kontrol sonucunda ayıklanan hatalı ürün veya hizmetler incelenerek düzeltici faaliyetler uygulanır. Düzeltici faaliyetler, ürün veya hizmetler üzerinde oluşan hataların tamamen ortadan kaldırılması amacıyla uygulanır.

Kalite Kontrol Sistemleri;

 • Ürün veya hizmetler üzerinde oluşan hataları ortadan kaldırabilir.

 

 • Ürün, hizmet kalitesini arttırabilir.

 

 • Çalışanlar üzerinde farkındalığın oluşmasını sağlar.

 

 • Üretimin mükemmelleşmesine imkan verir.

 

 • Kalitesizlik maliyetlerini ortadan kaldırır. Hatalı ürünlerin sonraki oluşumları engellenir.

Kuruluşlarda Kalite Kontrol Sistemleri farklı metodlarla uygulanır. Organizasyonel olarak Kalite Kontrol birimleri Kalite Güvence veya direk üretim departmanları altında konumlandırılabilir. Bu uygulama sektörel veya kuruluşun yapısına bağlı olarak farklılık göstermektedir. Bazı firmalarda Kalite Kontrol faaliyetleri hem üretim hem kalite departmanları tarafından uygulanabilmektedir. Üretim departmanı tüm çıktıları kontrol ederken Kalite Güvence departmanı rastsal kontroller ile hem ürünün hem kalite kontrol departmanının çıktılarını kontrol edebilir.

Kalite Kontrol Sistemleri çok genel anlamda çıktıların beklentileri karşılama oranını arttırmak ve çıktıları izlemek amacıyla uygulanmaktadır. Kalite kontrolleri çalışanların ürün veya hizmetler üzerindeki duyarlılığını arttırmaktadır. Kayıpların azaltılması ve karlılığın artması netice olarak hem kuruluşa dolaylı olarak çalışanlara yansımaktadır. Sistemleri etkin ve doğru uygulayan kuruluşlar yönetimin faaliyetleri sahiplenmesi ve çalışanların katılımı ile verimliliklerini arttırmaktadırlar.

Kalite Kontrol Sistemleri;

 • Gönüllü raporlama
 • Öneri sistemleri
 • Kalite iyileştirme takımları, 5S, Kaizen, Makigami uygulamaları
 • Kalite güvence faaliyetleri, önleyici faaliyetler, izleme, denetim sonuçlarına adaklanarak iyileştirme planlaması, yönetimin gözden geçirilmesi toplantılarının çıktıları

gibi faaliyetler ile desteklenerek verimliliğin artması sağlanır. Bu tür faliyetler çalışmalara en geniş açıdan bakılmasına olanak verir, sistemler bütün olarak değerlendirilir.

Kalite Kontrol Sistemleri Kalite Güvence faaliyetlerine hizmet edecek biçimde tasarlandığında etkinliğinin arttığı birçok kuruluş tarafından görülmektedir. Kalite Kontrol Sistemleri faaliyetleri kalite güvence tarafından izlenir ve sonuçların iyileştirilmesi amacıyla yeni hedeflener belirlenebilir.