ISO 9004 Kalite Yönetim Sistemleri Performans İyileştirme

ISO 9004 Türkçe, Kalite Yönetim Sistemleri Performans İyileştirmeleri için Kılavuz, temel prensipler, maddeler, koşullar,

1. Kapsam

2. Atıf yapılan standartlar ve veya dokümanlar

3. Terimler ve tarifler

4. Kalite yönetim sistemi

4.1 Yönetim Sistemleri ve Prosesler

4.2 Dokümantasyon

4.3 Kalite Yönetim Sistemi prensiplerinin kullanımı

5. Yönetim sorumluluğu

5.1 Genel Kılavuz

5.2 İlgili tarafların ihtiyaçları ve beklentileri

5.3 Kalite politikası

5.4 Planlama

5.5 Sorumluluk, yetki ve iletişim

5.6 Yönetimin gözden geçirmesi

6. Kaynak yönetimi

6.1 Genel Kılavuz

6.2 Çalışanlar

6.3 Alt yapı

6.4 Çalışma ortamı

6.5 Bilgi

6.6 Tedarikçiler ve ortaklar

6.7 Doğal kaynaklar

6.8 Mali kaynaklar

7. Ürün gerçekleştirme

7.1 Genel Kılavuz

7.2 İlgili taraflar ve ilgili prosesler

7.3 Tasarım ve geliştirme

7.4 Satın alma

7.5 Üretim ve hizmet çalıştırmaları

7.6 İzleme ve ölçme cihazlarının kontrolü

8. Ölçme, analiz ve iyileştirme

8.1 Genel Kılavuz

8.2 İzleme ve ölçme

8.3 Uygunsuzluğun kontrolü

8.4 Verilerin analizi

8.5 İyileştirme

 

 

 

ISO 31000 Risk Yönetim Sistemi

ISO 31000 Risk Yönetim Sistemi

 

Riski Yönetebilen Şirketlerin Özellikleri Nelerdir?

Danışmanlık şirketi Deloitte’in “Kurumsal Risk Yönetimi” alanında yaptığı araştırmaya göre, “riski yönetebilen” bir şirket olmanın ilkeleri şöyle sıralanıyor:
Böyle şirketlerde, riskin, kurum genelinde tutarlı şekilde kullanılan, hem değer yaratma hem de değerleri korumayı kapsayan ortak bir tanımı vardır.
Riski yönetebilen şirket, işletmenin tamamında risklerin yönetimi için uygulanan uygun standartlar ile desteklenen ortak bir risk çerçevesine sahiptir.
Risk yönetimiyle ilgili roller, sorumluluklar ve yetkiler, açık bir şekilde tanımlanarak organizasyon içinde yerini almıştır.
Farklı departmanlar, riske ilişkin sorumluluklarını yerine getirirken, onlara destek olan ortak bir risk yönetim altyapısı oluşturulmuştur.
Şirketin risk yönetimi uygulamaları, idari organların (kurullar, denetim komiteleri vb.) sorumluluklarını yerine getirebilmeleri için şeffaf ve açıktır.
Üst yönetim etkili bir risk programının tasarlanmasından, uygulanmasından ve sürdürülmesinden sorumludur.
Farklı departmanlar, kendi işlerini yapmaktan ve yönetim tarafından belirlenmiş olan risk çerçevesi içerisinde aldıkları riskleri yönetmekten sorumludur.
Finans, hukuk, bilgi teknolojileri, insan kaynakları gibi stratejik öneme sahip departmanlar, şirketin risk programıyla bağlantılı olarak iş birimlerine destek verir.
Risk iletişimi; risk müdürleri, risk uzmanları, risk analiz takımı, müşteriler ile paydaşlar arasındaki bilgilerin ve düşüncelerin interaktif paylaşımını içerir.

1. Risk değerlendirmesi; olumsuz etkiye neden olabilecek potansiyel tehlikelerin belirlenmesi ve tanımlanmasını içeren bir prosestir. Aşağıdaki basamakları içerir;
Tehlikelerin belirlenmesi,
Tehlikelerin sınıflandırılması,
Gerçekleşme durumunun değerlendirilmesi (Exposure Assessment).

2. Risk yönetimi; riski azaltmak için spesifik yönetim ölçümlerinin belirlenmesi, değerlendirilmesi, seçilmesi ve uygulanması sürecidir. Risk yönetimi prosesi, risk değerlendirmeden farklı olarak, bütün ilgili taraflara danışarak politika alternatiflerini tartarak, uygun olan önleme ve kontrol yöntemlerinin seçilmesidir.

3. Risk iletişimi ise; risk hakkındaki bilgilerin karşılıklı paylaşımını içeren prosestir. Risk analizi sürecinde risk değerlendiricileri, risk yöneticileri, müşteriler ve diğer ilgili tüm taraflar arasında tehlikeler, riskler, riskler ile bağlantılı faktörlerle ilgili olarak risk değerlendirmesine ilişkin bulgular ve risk değerlendirmesi kararları da dâhil olmak üzere bilgi ve görüş alışverişinde bulunulmasıdır.

Bugün dünya genelinde pek çok organizasyon, risk yönetim faaliyetlerini, tabi oldukları veya kullanmayı kendileri tercih ettikleri rehber düzenlemeler ışığında yapılandırmaktadırlar. ISO’nun 31000 Standardı gibi düzenlemelerin rehberliğinde, etkin sistemler kurulmaya çalışılmaktadır.
Risk Nedir?

ISO Kılavuz 73:2009 Risk Yönetiminin Sözlük’te kullanılan tanımı;
‘… amaçlardaki belirsizliğin etkisi..’ dir.
Risk, sadece gelecek olaylardaki belirsizlik değildir. Bir kuruluşun amaçlarını gerçekleştirmede etkisi olabilecek spesifik olaylardaki belirsizliklerin de risk olduğunu fark etmek önemlidir.

Belirsiz olaylardan kaynaklanan riskin: Faydalı etkileri (değer kazanan hisse senedi gibi bu iyi bir risktir)

Negatif etkileri (borç alınan para için faiz oranının artması gibi bu dezavantajlı bir risktir)olabilir.

Risk Yönetimi Nedir?

Risk Yönetimi, kuruluşun maruz kalabileceği risklerin tanımlanmasını ve analizini, iş üzerindeki potansiyel etkilerinin değerlendirilmesini, dezavantajlı riskin ortadan kaldırılması ya da azaltılabilmesi için alınması gereken faaliyetleri, avantajlı riskten faydalanılması ya da bunu arttırmak için hangi aksiyonun alınabileceğini içerir.
Risk Yönetimi, bütün risklerin ortadan kaldırılmasını amaçlamaz. Risk, girişimin esas parçasıdır ve tamamen uygulandığında kapsamlı bir risk yönetimi prosesi, gerçekten risk için artan iştahı teşvik edebilir. Çünkü var olan programlarda riskler tanımlanmış ve etkileri yönetiliyordur.

Risk Analizi Nedir?

Risk analizi; risk değerlendirmesi, risk yönetimi ve risk iletişimi olmak üzere üç unsurdan oluşmaktadır.

Risk Analizi Unsurları

Risk analizi prosesi normal olarak risk yönetimi ile başlar. Bu birinci aşamada problem tanımlanır, risk analizinin amaçları belirlenir ve risk analizi ile cevaplanacak sorular tanımlanır. Risk değerlendirmesi aşamasında, analiz edilen risklerin doğasının ölçümü ve tanımlaması yapılır.

Entegre Yönetim Sistemi Nedir? Genel Bilgiler

Entegre Yönetim Sistemi nedirEntegre Yönetim Sistemi Nedir? Entegre Yönetim Sistemleri Hakkında Genel Bilgiler

Entegre Yönetim Sistemi kurumların birden fazla olan yönetim sistemlerini biraraya getirerek veya yönetim sistemlerini birbirleri ile uyumlu hale getirerek yani entegre ederek oluşturulan sistemler bütünüdür. Sistem kurulurken ortak koşullar biraraya getirilir detaylar ise genel koşullara eklenti olarak ilave edilir.

 

Entegre Yönetim Sistemleri, İso 9001 Kalite Yönetim Sistemi, İso 14001 Çevre Yönetim Sistemi , İso 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, İso 10002 Müşteri Memnuniyeti yönetim sistemi, İso 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, İso 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, İso 31001 Risk Yönetim Sistemi gibi sistemlerin biraraya getirilerek koşul, gereklilik veya standartların ortak olarak karşılanmasına yönelik el kitabı, prosedür veya talimatlar oluşturmak yoluyla planlandığı, yönetildiği, etkinliğinin sürekli olarak iyileştirildiği sistemler bütünüdür.

 

Entegre Yönetim Sistemleri Kuruluşlara Hangi Faydaları Sağlar?

 

Entegre Yönetim Sistemleri uygulayan şirketlerde dört ana yaklaşım göze çarpar;

 

İnsan mutluluğu (toplam kalite yaklaşımı), maliyet yaklaşımı (önleme ve ölçme maliyeti), paydaşlık yaklaşımı (beraber var olma), pukö yaklaşımı (sürekli iyileştirme).

 

İnsan mutluluğu;

 

 • Müşteri odaklılık
 • Liderlik
 • Çalışanların Katılımı
 • Yönetimde Sistem Yaklaşımı
 • Verilere Dayalı Karar Verme
 • Süreç Yönetimi
 • Tedarikçilerle Faydaya Dayalı İlişkiler
 • Sürekli İyileşme

 

Maliyet yaklaşımı;

 

 • Önleme maliyeti
 • Ölçme maliyeti
 • Başarısızlık maliyeti

 

Sistemlerin ayrı ayrı denetlenmesi yerine Entegre Yönetim Sistem denetimleri tüm İso standartlarının birarada denetlenmesine imkan verir. Bu sayede denetimler için ayrı ayrı harcanan süreler azalır zaman ve adam saat kazanımı sağlanır.

Ortak olan prosedürler Entegre Yönetim Sistemi kapsamında çatı altına alınır. Tüm standartlara dair oluşturulmuş El Kitabı, Prosedürler, Talimatlar ortak olanların elenmesi yoluyla yalınlaştırılır. Doküman Yönetim Sistemi kapsam olarak daralır ve doküman yoğunluğu azalır.

 

Entegre Yönetim Sistemi Eğitimi Eğitimleri

Entegre Yönetim Sistemi Eğitimleri

Kalite Yönetim Sistemi, Çevre Yönetim Sistemi, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi konularının sentezi niteliğindedir.

 

Entegre Yönetim Sistemi El Kitabı

Entegre Yönetim Sistemi El kitabı Kalite Yönetim Sistemi, Çevre Yönetim Sistemi, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, Gıda Güvenliği Yönetim Sistemlerine yönelik tümü konuları birden kapsar.

 

 

Entegre Yönetim Sistemi Politikası

Entegre Yönetim Sistemi Politikası Kalite Yönetim Sistemi, Çevre Yönetim Sistemi, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi hedeflerinin tümünü içerebilir.

 

Kalite ile ilgili sloganlar

Kalite ile ilgili sloganlar

Bir yılın değerini anlamak için: Final sınavını geçememiş bir öğrenciye sor.

 

Bir ayın değerini anlamak için: Erken doğum yapmış bir anneye sor.

 

Bir haftanın değerini anlamak için: Haftalık bir gazetenin editörüne sor.

 

Bir saatin değerini anlamak için: Buluşmak için bekleyen aşıklara sor.

Bir dakikanın değerini anlamak için: Treni, otobüsü ya da uçağı kaçıran birine sor.

 

Bir saniyenin değerini anlamak için: Bir kazadan sağ çıkan birine sor.

 

Bir milisaniyenin değerini anlamak için: Olimpiyatlarda gümüş madalya kazanmış

birine sor.

 

Zaman kimse için beklemez. Sahip olduğun her dakikanın kıymetini bil. Onu bazı özel kişilerle paylaştığında değerini daha iyi bileceksin.

Akılzsızlar hırsızların en zararlılarıdır: Zamanınızı ve neşenizi çalarlar.

Goethe

 

Düşünmeden öğrenmek, zaman kaybetmektir.

Konfiçüyus

 

Zaman geçer derler, fakat heyhat… Zaman durur, geçen biziz.

Austin Dobson

 

Her zaman doğruyu söyle; ne dediğini hatırlamak zorunda kalmazsın.

Mark Twain

 

Zamana, bizi aradığı yerde rastlayalım.

Anonim

Batı kültürü bir aritmetik zaman kültürüdür. Zamanı saat düzenler. Batılı olmayan kültürlerde zaman, olaylar arasındaki sürelerle ölçülür. Saat 9’da toplantı kararlaştırırsınız ama adam gelmez.

Kaygılanırız, güceniriz. O bizim kaygımızı anlamaz çünkü ona göre zamanın ölçüsü oraya vardığı zamandır. Kapıdan girdi mi zamanında gelmiş demektir.

R.Kapuczinski

 

En kıymetli mal varlığınız zamanınızdır. Gerektiğinde, olmaz demekten çekinmeyin.

M. I. Wiser ve Jo Elder

 

Zaman paraya benzer, lüzumsuz yere sarf edilmedikçe daima yeter.

Konfüçyüs